personality test

แบบทดสอบทักษะและบุคลิกภาพ 16 ลักษณะของ AECC คืออะไร

แบบทดสอบทักษะและบุคลิกภาพ 16 ลักษณะของ AECC เป็นแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพที่ยึดตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ 

แบบทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจจุดแข็งและความต้องการของตนเอง ซึ่งช่วยให้เลือกอาชีพและค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเลือก

ทำไมต้องทำแบบทดสอบด้านอาชีพและบุคลิกภาพ

คุณอาจจะคิดว่าการเรียนในหลักสูตรที่ใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด แต่อาจไม่สามารถเติมเต็ม สร้างแรงจูงใจและท้าทายความสามารถของคุณ หากหลักสูตรนั้นไม่เข้ากับบุคลิกของคุณ

การที่คุณรู้จักบุคลิกภาพของคุณโดยผ่านการทดสอบ อาจช่วยให้คุณสนุกกับการทำอะไรที่เปิดโอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน การทำความเข้าใจในบุคลิกภาพของคุณเองจะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าทางการศึกษาและอาชีพได้ดีที่สุด

What is a Personality Test?

แบบทดสอบนี้อิงตามทฤษฎีหลักที่อธิบายว่าลักษณะพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบุคคลในสถานการณ์ต่างๆซึ่งส่งผลให้มีบุคลิกภาพลักษณะต่างๆ 16 ลักษณะ

หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีบุคลิกภาพทั้ง 16 ลักษณะ เกิดจากความถนัดในกระบวนการทางจิตใจ 4 ลักษณะ ต่อไปนี้


ชอบเข้าสังคม (E) -เก็บตัว (I)
มีวิสัยทัศน์ มองในภาพรวม (N) -มองในภาพข้อเท็จจริง (S)
ใช้ความคิดการมีเหตุและผล (T)-ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน (F)
มีระเบียบแบบแผน (J) -มีความยืดหยุ่น (P)

อักษรแต่ละตัว (E-I,N-S,T-F,J-P)  หมายถึง ความแตกต่างของลักษณะบุคลิกภาพ
personality test

INTJ - The Architect

INTP - The Advocate

ESFP- The Entertainer

ENTP-The Debater

ENTJ -The Director

ESTP - The Persuader

ENFP - The Campaigner

ISTP - The Innovator

ISFJ - The Protector

ESFJ - The Contributor

ISTJ - The Logistician

ESTJ - The Manager

INTP- The Deviser

INFP - The Mediator

ENFJ - The Educator

ISFP - The Adventurer

บุคลิกภาพ 16 ลักษณะ มีดังนี้


 • INTJ - The architect
  บุคลิกภาพนักออกแบบ เป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ตรรกะและเหตุผลในการแก้ปัญหา
 • INFJ - The Advocate
  บุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษา ชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
 • ESFP- The entertainer
  บุคลิกภาพนักแสดง เป็นคนที่มีความร่าเริงมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น
 • ENTP-The debater 
  บุคลิกภาพนักโต้วาที เป็นคนที่มีไหวพริบ ชอบตั้งข้อสงสัย เสนอความเห็น
 • ENTJ -The director
  บุคลิกภาพของผู้นำ มีความเข้าใจและมั่นใจในการตัดสินใจ
 • ESTP - The persuader
  บุคลิกภาพของคนที่ชอบทำงานร่วมกับคนอื่น มีความยืดหยุ่น
 • ENFP - The Campaigner
  บุคลิกภาพคนที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์
 • ISTP - The innovator
  บุคลิกภาพของนักริเริ่ม เป็นนักคิด ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ISFJ - The protector 
  บุคลิกภาพของนักอนุรักษ์
 • ESFJ - The contributor 
  บุคลิกภาพของคนที่เปิดเผย ใจกว้าง มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม
 • ISTJ - The logistician
  บุคลิกภาพของผู้สอบบัญชี มีความเป็นระเบียบ เป็นนักวางแผนมีเหตุผลเข้าถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
 • ESTJ - The manager
  บุคลิกภาพของผู้จัดการ มีมาตรฐานสูง ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและมีความคิดริเริ่ม
 • INTP- The deviser 
  บุคลิกภาพนักทฤษฎี มีเหตุมีผล สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆ
 • INFP - The mediator
  บุคลิกภาพของคนที่มีความปรองดอง เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
 • ENFJ - The educator
  บุคลิกภาพของนักวิชาการ
 • ISFP - The Adventurer 
  บุคลิกภาพของนักผจญภัย มีการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

10 ลักษณะบุคลิกภาพทั่วไปของ

ลักษณะบุคลิกภาพ
จำนวนประชากรเทียบเป็น %
 ISFJ
13.8%
 ESFJ
12.3%
ISTJ
11.6%
  ISFP
8.8%
ESTJ
8.7%
 ESFP
8.5%
 ENFP
8.1%
ISTP
5.4%
INFP
4.4%
ESTP
4.3%

อยากทราบบุคลิกภาพของคุณหรือไม่

คุณได้ทราบประเภทบุคลิกภาพทั้ง 16 ลักษณะแล้ว คุณสงสัยหรือไม่ว่าคุณมีบุคลิกภาพประเภทใด คุณสามารถทำแบบทดสอบประเมินอาชีพและบุคลิกภาพของ aecc มูลค่า $20.- ฟรี แบบทดสอบนี้เพื่อคุณจะได้ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งและทักษะของคุณเอง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคตของคุณ

คำถาม

1. การทดสอบบุคลิกภาพในด้านจิตวิทยาคืออะไร

แบบทดสอบที่ใช้ประเมินบุคลิกภาพของบุคคลว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

2. แบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 แบบ คืออะไร

เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ครอบคลุมการเปิดใจกว้าง ความมีมโนธรรม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่กำหนดลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล

3. จะทดสอบบุคลิกภาพได้อย่างไร

คุณสามารถทำแบบทดสอบ ฟรีที่ aecc


4. แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ลักษณะมีความแม่นยำเพียงใด

ความแม่นยำของแบบทดสอบขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณเป็นความจริงและไตร่ตรองตนเองมากน้อยเพียงใด

5. การทดสอบประเภทบุคลิกภาพเปิดเผยอะไรบ้าง

ผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นจุดแข็ง ความสนใจของคุณ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง

6.แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ลักษณะจะช่วยให้คุณเลือกหลักสูตรการเรียนหรืออาชีพได้อย่างไร

แบบทดสอบสามารถบ่งบอกทักษะที่คุณมีและทำให้คุณมีความสามารถโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนหรืออาชีพของคุณได้

7. สิ่งที่ควรคำนึงถึงขณะทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ

ความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ ไม่มีคำตอบถูกผิด เพียงเป็นตัวของตัวเองในขณะทำแบบทดสอบเท่านั้น

ขั้นตอนการทดสอบบุคลิกภาพของ aecc

ขั้นที่ 1: กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

ขั้นที่ 2:  รับ Link สำหรับทดสอบ

ขั้นที่ 3: กด Link เพื่อเข้าทดสอบ

ขั้นที่ 4: ทำแบบทดสอบ

ขั้นที่ 5: ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว คุณจะได้รับผลการทดสอบทาง email
Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration