personality test

แบบทดสอบทักษะและบุคลิกภาพ 16 ลักษณะของ AECC คืออะไร

แบบทดสอบทักษะและบุคลิกภาพ 16 ลักษณะของ AECC เป็นแบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพที่ยึดตามแบบทดสอบบุคลิกภาพ 

แบบทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจจุดแข็งและความต้องการของตนเอง ซึ่งช่วยให้เลือกอาชีพและค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการเลือก

ทำไมต้องทำแบบทดสอบด้านอาชีพและบุคลิกภาพ

คุณอาจจะคิดว่าการเรียนในหลักสูตรที่ใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด แต่อาจไม่สามารถเติมเต็ม สร้างแรงจูงใจและท้าทายความสามารถของคุณ หากหลักสูตรนั้นไม่เข้ากับบุคลิกของคุณ

การที่คุณรู้จักบุคลิกภาพของคุณโดยผ่านการทดสอบ อาจช่วยให้คุณสนุกกับการทำอะไรที่เปิดโอกาสใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน การทำความเข้าใจในบุคลิกภาพของคุณเองจะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าทางการศึกษาและอาชีพได้ดีที่สุด

Image

After meeting with one of our dedicated counsellors you will be eligible to receive an AECC Skills Assessment

Image

After meeting with one of our dedicated counsellors you will be eligible to receive an AECC Skills Assessment

What is a Personality Test?

แบบทดสอบนี้อิงตามทฤษฎีหลักที่อธิบายว่าลักษณะพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบุคคลในสถานการณ์ต่างๆซึ่งส่งผลให้มีบุคลิกภาพลักษณะต่างๆ 16 ลักษณะ

หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีบุคลิกภาพทั้ง 16 ลักษณะ เกิดจากความถนัดในกระบวนการทางจิตใจ 4 ลักษณะ ต่อไปนี้


ชอบเข้าสังคม (E) -เก็บตัว (I)
มีวิสัยทัศน์ มองในภาพรวม (N) -มองในภาพข้อเท็จจริง (S)
ใช้ความคิดการมีเหตุและผล (T)-ใช้ความรู้สึกในการตัดสิน (F)
มีระเบียบแบบแผน (J) -มีความยืดหยุ่น (P)

อักษรแต่ละตัว (E-I,N-S,T-F,J-P)  หมายถึง ความแตกต่างของลักษณะบุคลิกภาพ
personality test

INTJ - The Architect

INTP - The Advocate

ESFP- The Entertainer

ENTP-The Debater

ENTJ -The Director

ESTP - The Persuader

ENFP - The Campaigner

ISTP - The Innovator

ISFJ - The Protector

ESFJ - The Contributor

ISTJ - The Logistician

ESTJ - The Manager

INTP- The Deviser

INFP - The Mediator

ENFJ - The Educator

ISFP - The Adventurer

บุคลิกภาพ 16 ลักษณะ มีดังนี้


 • INTJ - The architect
  บุคลิกภาพนักออกแบบ เป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ตรรกะและเหตุผลในการแก้ปัญหา
 • INFJ - The Advocate
  บุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษา ชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
 • ESFP- The entertainer
  บุคลิกภาพนักแสดง เป็นคนที่มีความร่าเริงมีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น
 • ENTP-The debater 
  บุคลิกภาพนักโต้วาที เป็นคนที่มีไหวพริบ ชอบตั้งข้อสงสัย เสนอความเห็น
 • ENTJ -The director
  บุคลิกภาพของผู้นำ มีความเข้าใจและมั่นใจในการตัดสินใจ
 • ESTP - The persuader
  บุคลิกภาพของคนที่ชอบทำงานร่วมกับคนอื่น มีความยืดหยุ่น
 • ENFP - The Campaigner
  บุคลิกภาพคนที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์
 • ISTP - The innovator
  บุคลิกภาพของนักริเริ่ม เป็นนักคิด ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ISFJ - The protector 
  บุคลิกภาพของนักอนุรักษ์
 • ESFJ - The contributor 
  บุคลิกภาพของคนที่เปิดเผย ใจกว้าง มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม
 • ISTJ - The logistician
  บุคลิกภาพของผู้สอบบัญชี มีความเป็นระเบียบ เป็นนักวางแผนมีเหตุผลเข้าถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ
 • ESTJ - The manager
  บุคลิกภาพของผู้จัดการ มีมาตรฐานสูง ให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและมีความคิดริเริ่ม
 • INTP- The deviser 
  บุคลิกภาพนักทฤษฎี มีเหตุมีผล สามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆ
 • INFP - The mediator
  บุคลิกภาพของคนที่มีความปรองดอง เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
 • ENFJ - The educator
  บุคลิกภาพของนักวิชาการ
 • ISFP - The Adventurer 
  บุคลิกภาพของนักผจญภัย มีการเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

10 ลักษณะบุคลิกภาพทั่วไปของ

ลักษณะบุคลิกภาพ
จำนวนประชากรเทียบเป็น %
 ISFJ
13.8%
 ESFJ
12.3%
ISTJ
11.6%
  ISFP
8.8%
ESTJ
8.7%
 ESFP
8.5%
 ENFP
8.1%
ISTP
5.4%
INFP
4.4%
ESTP
4.3%

อยากทราบบุคลิกภาพของคุณหรือไม่

คุณได้ทราบประเภทบุคลิกภาพทั้ง 16 ลักษณะแล้ว คุณสงสัยหรือไม่ว่าคุณมีบุคลิกภาพประเภทใด คุณสามารถทำแบบทดสอบประเมินอาชีพและบุคลิกภาพของ aecc มูลค่า $20.- ฟรี แบบทดสอบนี้เพื่อคุณจะได้ประเมินจุดอ่อนจุดแข็งและทักษะของคุณเอง เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคตของคุณ

คำถาม

1. การทดสอบบุคลิกภาพในด้านจิตวิทยาคืออะไร

แบบทดสอบที่ใช้ประเมินบุคลิกภาพของบุคคลว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง

2. แบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 แบบ คืออะไร

เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ครอบคลุมการเปิดใจกว้าง ความมีมโนธรรม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่กำหนดลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล

3. จะทดสอบบุคลิกภาพได้อย่างไร

คุณสามารถทำแบบทดสอบ ฟรีที่ aecc


4. แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ลักษณะมีความแม่นยำเพียงใด

ความแม่นยำของแบบทดสอบขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณเป็นความจริงและไตร่ตรองตนเองมากน้อยเพียงใด

5. การทดสอบประเภทบุคลิกภาพเปิดเผยอะไรบ้าง

ผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นจุดแข็ง ความสนใจของคุณ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง

6.แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 ลักษณะจะช่วยให้คุณเลือกหลักสูตรการเรียนหรืออาชีพได้อย่างไร

แบบทดสอบสามารถบ่งบอกทักษะที่คุณมีและทำให้คุณมีความสามารถโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนหรืออาชีพของคุณได้

7. สิ่งที่ควรคำนึงถึงขณะทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ

ความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ ไม่มีคำตอบถูกผิด เพียงเป็นตัวของตัวเองในขณะทำแบบทดสอบเท่านั้น

ขั้นตอนการทดสอบบุคลิกภาพของ aecc

ขั้นที่ 1: กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

ขั้นที่ 2:  รับ Link สำหรับทดสอบ

ขั้นที่ 3: กด Link เพื่อเข้าทดสอบ

ขั้นที่ 4: ทำแบบทดสอบ

ขั้นที่ 5: ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว คุณจะได้รับผลการทดสอบทาง email
Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration