เรียนที่สหราชอาณาจักร 2024

Image

เรียนที่สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

UK Institution Partners

(Few of our featured partners)

University of Surrey
University of Essex
University of Leeds
Canterbury University
University of Hertfordshire
Cranfield University
Demontfort University
Royal Holloway University
University of Exeter
University of Portsmouth

UK Institution Partners

(Few of our featured partners)

University of Essex
Canterbury University
Cranfield University
Demontfort University
University of Surrey
University of Leeds
University of Hertfordshire
Royal Holloway University
University of Exeter
University of Portsmouth

ทำไมต้องเลือกเรียนที่สหราชอาณาจักร

 • สถาบันการศึกษามีชื่อเสียงระดับโลก มี 4 สถาบันที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก และมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
 • มีหลักสูตรการศึกษาให้เลือกมากมายที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ
 • ระยะเวลาการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 3-4 ปี และหลักสูตรปริญญาโท 1-2 ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าเรียนและค่าครองชีพของคุณ
 • มีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาต่างชาติ
 • การเรียนในสหราชอาณาจักรจะได้รับโอกาสในการทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเวลาเรียนและเต็มเวลาเมื่ออยู่ในช่วงวันหยุด

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัย 131 แห่งอยู่ใน England และ 21 แห่งอยู่ใน Wales, Scotland และ Northern Ireland โดยแบ่งรูปแบบมหาวิทยาลัยเป็น 2 แบบ คือ Traditional University และ Modern/post-1992 University

มหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่งของสหราชอาณาจักรอยู่ใน 6 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก หลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีให้เลือกมากกว่า 50,000 หลักสูตรสำหรับปริญญาตรี จึงเป็นที่สนใจของนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกที่ต้องการความพร้อมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องการ

นอกจากจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว คุณยังได้ประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศของคุณด้วย

Study in Uk

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาในสหราชอาณาจักร

Study In UK Cost

เนื่องจากระยะเวลาเรียนในสหราชอาณาจักรน้อยกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ในสหราชอาณาจักรใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี และ 1 ปี ประเทศอื่นๆใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี และ 2-3 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้แก่ผู้เรียนได้แต่ก็ยังคงได้รับความรู้อย่างเต็มคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีประมาณ GBP 10,000 - 25,000 ต่อปี และ ประมาณ GBP 40,000 ต่อปีสำหรับหลักสูตรที่สูงกว่า ส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะได้รับการดูแลจาก National Health Care 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาแบ่งได้ดังนี้

ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

ลำดับ

หลักสูตร

ค่าเล่าเรียนต่อปี : GBP

1

ปริญญาตรี

10,000 - 20,000 

2

ปริญญาโท

10,000 - 20,000 

3

ปริญญาเอก

15,000 - 24,000

ค่าครองชีพ

ลำดับ

ค่าครองชีพ

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน : GBP

1

ห้องพัก (1 ห้องนอน)

400 - 600

2

Private Accommodation

320 - 530

3

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

40 - 50

4

ค่าอาหาร

160 - 200

5

TV Licence

12.56

6

ค่าโทรศัพท์มือถือ

15 - 50

7

รองเท้า/เสื้อผ้า

25

8

ค่าสมาชิกชมรมกีฬา

10 - 20

9

เครื่องเขียน/หนังสือ

21

10

ค่าใช้จ่ายทางสังคม

120

11

ค่าเดินทาง

32

การยื่นขอวีซ่านักเรียน

ข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียนขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่คุณยื่นสมัครและระยะเวลาของการเรียน เพียงคุณเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับยื่นขอวีซ่า การยื่นขอก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากเลย

UK Visa Application

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • Passport เล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) เอกสารตอบรับจากสถาบันการเรียน
 • ATAS (Academic Technology Approval Scheme) 
 • Tuberculosis Test Results ใบรับรองผลการตรวจวัณโรค
 • หลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเรียน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ในกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน
 • หลักฐานการชำระค่าประกันสุขภาพ สำหรับหลักสูตร 6 เดือนขึ้นไป
 • รูปถ่ายสี ขนาด Passport-sized 35x45 mm. ไม่เกิน 6 เดือน
 • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

การประกันสุขภาพ

Image

สหราชอาณาจักรมีระบบประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับ Student VISA และมีระยะเวลาเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป เรียกว่า National Health Service (NHS) ซึ่งจะได้รับบริการเหมือนพลเมืองอังกฤษ

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเกินกว่า 6 เดือนต้องชำระค่าประกันสุขภาพก่อนยื่นขอวีซ่า และแสดงหลักฐานการชำระประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนด้วย

หลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศลำดับที่ 2 ของโลกที่มีนักศึกษาต้องการไปศึกษามากที่สุด หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมและเริ่มต้นเข้าสู่เป้าหมายในอาชีพที่ต้องการด้วยหลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก หลักสูตรการเรียนในสหราชอาณาจักรมีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pathways ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีและการทำงาน

หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และอยู่ในลำดับต้นๆของโลก จึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาจากทั่วโลก นอกจากมาตรฐานการศึกษาที่สูงแล้วยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีและขยายเวลาในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรด้วย 

บุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นายกรัฐมนตรี นักวิทยาศาสตร์ และ ศิลปินหลายๆคน

หลักสูตรที่น่าสนใจในสหราชอาณาจักร

Popular courses to study in UK

บริหารธุรกิจและการจัดการ:

หลักสูตรนี้ได้รับความสำคัญระดับโลก เป็นการเปิดรับภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและความคิดแบบสร้างสรรค์

บัญชีและการเงิน:

จากสถานการณ์การเติบโตในภาคธุรกิจ ทำให้ความต้องการด้านบัญชีและการเงินมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อรองรับให้ทันกับการเติบโตนี้

กฎหมาย:

หลักสูตรกฎหมายเป็น 1 ในหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนในสหราชอาณาจักร ผู้เรียนต้องนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้เรียนมาใช้ในภาคปฏิบัติแบบต่างๆ จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้จะมีทักษะและได้รับการยกย่องอย่างสูงในสายอาชีพ.

การแพทย์:

โรงเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักรเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้ที่ต้องการหาโอกาสทำงานวิจัย มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสภาพแวดล้อมในการเรียนหลายแบบ.

โอกาสของการทำงานเมื่อจบการศึกษา

UK Job Opportunities

นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในสหราชอาณาจักรและมีนายจ้างรับรองวีซ่าทำงานในตำแหน่งงานใดๆก็ตาม จะต้องยื่นขอวีซ่าทำงานแบบ Tier 2 (General) ซึ่งคุณสามารถพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 14 วัน หลังจากนั้นคุณต้องเดินทางกลับประเทศของคุณ

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งงานอีกมากมายสำหรับผู้ที่จบการศึกษาในสหราชอาณาจักร เช่น งานด้านวิศวกรรม การบริการด้านสุขภาพ ความบันเทิง วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และ การศึกษา เป็นต้น

เอกสารการยื่นสมัครเรียนในสหราชอาณาจักร

 • เอกสารรับรองผลการเรียน หรือ Transcript
 • Graduation Certificate หรือ ใบจบการศึกษา
 • เอกสารรับรองผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว
 • Statement of Purpose (SOP)
 • ประวัติย่อ หรือ เรียงความเกี่ยวกับตัวเองคร่าวๆ พร้อมอธิบายว่าทำไมสนใจเรียนคณะนั้นๆในสหราชอาณาจักร
 • 2 Recommendation Letters (แนะนำให้เป็นจดหมายจากอาจารย์ หรือ ที่ทำงาน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • เอกสารการเรียนหรือฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะไปศึกษาต่อ (ถ้ามี)

การวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งสำคัญ การทดสอบวัดระดับความรู้นี้ ได้แก่ PTE, TOEFL, IELTS.

study in UK requirements

ขั้นตอนการสมัครไปเรียนที่สหราชอาณาจักร

UK Visa Process
 • ติดต่อสอบถามเพื่อรับคำแนะนำจาก AECC Global
 • เตรียมเอกสารต่างๆเพื่อสมัครให้พร้อม
 • เลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ต้องการ เพื่อยื่นสมัคร
 • ลงทะเบียนที่ UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) เพื่อ upload เอกสารต่างๆที่มี พร้อมเลือกหลักสูตรและสถาบันที่เลือกไว้
 • รอใบตอบรับ (Offer) จากสถาบันการศึกษา
 • ตอบรับ Offer
 • เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่านักเรียน
 • ตรวจสุขภาพ
 • ยื่นเอกสารขอ Student Visa
 • รับหนังสือเดินทาง (วีซ่าผ่านเรียบร้อย)
 • เตรียมตัวเดินทางไปสหราชอาณาจักร

เราคือใคร

AECC Global เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับนานาชาติชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เราได้สนับสนุนความฝันในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาต่างชาติกว่า 50,000 คน โดยเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมผ่านสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 750 แห่ง EdTEch ของ AECC Global เป็นระบบนิเวศดิจิทัลแบบครบวงจรที่ทำให้การวิจัยด้านการศึกษาระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการที่ชี้นำตนเองได้อย่างราบรื่น และได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาแนะแนวการศึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา จุดแข็งของ AECC Global อยู่ที่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นอย่างสูงมากกว่า 450 คนใน 39 สาขาใน 14 ประเทศและกำลังเติบโต

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

หากต้องการติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างแล้วเราจะโทรหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
Image

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

หากต้องการติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพียงกรอกรายละเอียดของคุณด้านล่างแล้วเราจะโทรหาคุณเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

เหล่านักศึกษาพูดถึงเราอย่างไร?

อย่าเชื่อแค่ในสิ่งที่เราบอกคุณ ลองสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยใช้บริการของเรา

aecc-global-placeholder
Dr. Satita Watanapokakul, Thailand Diploma of Event Management and Advanced Diploma of Event Management - TAFE NSW
aecc-global-placeholder
Kunanon Wichetchart, Thailand General English - Browns English Language School
aecc-global-placeholder
Ratanaparn Songsermsawad, Thailand General English, Ability English
aecc-global-placeholder
Kanplu Puksai, Thailand General English - Greenwich English College
aecc-global-placeholder
Peechanok Numlamun, Thailand General English - Browns English Language School
aecc-global-placeholder
TANACHAPOHN KHUANKAMPOR, THAILAND Master of Business - Queensland University of Technology (QUT)
aecc-global-placeholder
Kwanpitcha, Thailand General English - Discover English
aecc-global-placeholder
Sirapat, Thailand General English - Greenwich English College Melbourne
aecc-global-placeholder
Pimpoyom Kotisatienkul, Thailand English for Academic Purposes - English Language Company
Image

Let's get social.

Copyright © 2024 aecc. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Floating Buttons

4
Speak to UsLine ChatEvent Registration