Image

OET คืออะไร

The Occupational English Test (OET) เป็นการทดสอบด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์การดูแลสุขภาพที่ต้องทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ผลการสอบ OET เป็นที่ยอมรับจากสภาสุขภาพระหว่างประเทศมากกว่า 15 ประเทศ รวมทั้ง ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และ ไอร์แลนด์

ตัวอย่างสภาด้านสุขภาพที่ยอมรับผลสอบ OET ได้แก่

 • UK Nursing and Midwifery Council (NMC)
 •  the Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)
 •  the Nursing and Midwifery Councils of New Zealand
ผลสอบ OET เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในออสเตรเลีย รวมถึงหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพและ Australian Border and Immigration Protection

 

OET สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในสาขาต่างๆ ได้แก่

 • ทันตกรรม
 • การควบคุมอาหาร
 • การแพทย์
 • การพยาบาล
 • กิจกรรมบำบัด
 • ทัศนมาตรศาสตร์
 • เภสัชกรรม
 • สัตวแพทย์
 • กายภาพบำบัด
 • การบำบัดรักษาเท้า
 • รังสีเทคนิค 
 • การบำบัดด้านการพูด

การสอบ OET

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
On Paper
On Computer

ผู้ที่สมัครสอบ on computer สามารถเข้าสอบในส่วนของการอ่าน การฟัง และการเขียนได้ที่สถานที่สอบ และการสอบพูดสามารถทำได้โดยผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับสมัครสอบ OET

 • Email address
 • Passport หรือ National Government Issued ID เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน
 • รูปตามขนาดที่ OET กำหนด
 • บัตรเครดิตวีซ่า หรือ มาสเตอร์

ขั้นตอนการสมัครสอบ OET

ขั้นที่ 1 ไปที่ OET Official website เลือกหัวข้อ Book

ขั้นที่ 2 เลือกลักษณะการสอบ on paper หรือ on computer

ขันที่ 3 กรอก email ID, ชื่อ และประเทศ 

ขั้นที่ 4 บันทึกรายละเอียดข้อมูลของตนเอง (ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับเอกสารที่ใช้ยืนยันตนเองในวันที่สอบ)

ขั้นที่ 5 ระบุวันที่ต้องการสอบ เลือกแบบการทดสอบ (การแพทย์หรือการพยาบาล) สถานที่สอบ และวันที่สอบ

ขั้นที่ 6 เลือกสถานที่สอบ 

ขั้นที่ 7 ชำระค่าธรรมเนียมการสอบพร้อม upload เอกสารการชำระ 

ขั้นที่ 8 ผู้สมัครสอบจะได้รับ email ยืนยันการสมัครสอบพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ

เอกสารยืนยันตัวตนที่ OET ยอมรับ

 1. Passport
 2. National Government Issued ID บัตรประจำตัวใดๆที่ออกโดยรัฐบาลในประเทศที่คุณเป็นผู้แทน OET (ไม่รวมใบขับขี่)ซึ่งมีรูป ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด แสดงอยู่บนบัตรด้วย

ประเภทการสอบ OET

 • Reading
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

OET Reading

แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Part A, B และ C รวม 42 คำถาม ในเวลา 60 นาที
Part
รายละเอียดการสอบ
A

เป็นการประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในการค้นหาชิ้นส่วนจาก 4 ข้อความสั้นๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวข้อเดียว และต้องตอบคำถาม 20 ข้อภายในเวลาที่กำหนด  ส่วนอื่นๆจะเป็นการเติมประโยคให้สมบูรณ์ การจับคู่ 

เทคนิคในการทำข้อสอบส่วนนี้ คือ การอ่านนิตยสารด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การอ่านข้อสอบทำได้เร็วขึ้น

B

เป็นการประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในการระบุข้อความหลักหรือสาระสำคัญของข้อความสั้นๆ 6 ข้อความ ที่ได้มาจากสถานที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพ ในแต่ละข้อความจะมีประมาณ 100 – 150 คำ

ข้อความเหล่านี้อาจมาจากแนวทางปฏิบัติ คู่มือ นโยบาย หรือเอกสารภายในของโรงพยาบาล

C

เป็นการประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในแนวคิดโดยละเอียด 2 ข้อความในหัวข้อการดูแลสุขภาพ ในแต่ละข้อความจะมีประมาณ 800 คำ

เนื้อหาส่วนนี้อาจมาจากแนวทางปฏิบัติ รายงาน และ คู่มือของโรงพยาบาล

OET Writing


การทดสอบด้านการเขียนจะเป็นลักษณะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ ระยะเวลาการทำข้อสอบ 45 นาที

รูปแบบการสอบ OET – Writing

 • เป็นการเขียนจดหมายรวมถึงการใช้ตัวอักษรต่างๆเพื่อใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายลาออก จดหมายส่งโอนงาน จดหมายแจ้งหรือแนะนำผู้ป่วย 
 • การเขียนที่แตกต่างจากอาชีพแต่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีต้องตอบจดหมายเกี่ยวกับการร้องเรียน เป็นต้น

การประเมินผลการเขียน พิจารณาจาก

 • วัตถุประสงค์
 • เนื้อหา
 • ความกระฉับและความชัดเจนของเนื้อหา
 • รูปแบบ
 • โครงสร้าง
 • การใช้ภาษา

OET Listening

ประกอบด้วย 3 ส่วน มี 42 คำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั่วไป ระยะเวลาสอบ 40 นาที โดยเปิดให้ฟังเสียงเพียงครั้งเดียว

Part
รายละเอียดการสอบ
A

เป็นการประเมินความสามารถในการฟังของผู้สมัครสอบที่ต้องบันทึกข้อมูลที่ได้ยินในระหว่างให้คำปรึกษาหารือระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ใช้เวลา 5 นาทีต่อคำปรึกษา

B

เป็นการประเมินความสามารถในการฟังของผู้สมัครสอบเพื่อแยกส่วนสำคัญ วัตถุประสงค์ หรือ ความเห็นจากการสนทนาในที่ทำงาน ซึ่งมี 6 บทสนทนาให้ฟังบทละ 1 นาที ในส่วนนี้เป็นข้อสอบแบบ multi choice

C

เป็นการประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในการทำความเข้าใจการนำเสนอหรือการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ในหัวข้อการดูแลสุขภาพ 2 หัวข้อ ในเวลาหัวข้อละ 5 นาที  เพื่อตอบคำถาม 6 ข้อ ในส่วนนี้เป็นข้อสอบแบบ multi choice

OET Speaking

การสอบด้านการพูดจะเน้นการสื่อสารเฉพาะแต่ละอาชีพ เช่น พยาบาล เภสัชกร สัตวแพทย์ เป็นต้น ผู้สมัครสอบจะได้รับบทบาทสมมติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีคู่สนทนาเป็นลูกค้า ผู้ป่วย หรือญาติ

รูปแบบการสอบ

อาชีพสมมติของผู้สมัครสอบจะได้รับการแจ้งจากคู่สนทนา เริ่มสนทนาด้วยการพูดถึงประสบการณ์การทำงาน จะมีการอธิบายบทบาทสมมติของทั้งคู่ และให้เวลาเตรียมตัว 3 นาที การทดสอบนี้มักเป็นการสนทนาในที่ทำงานโดยทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่บุคคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญในแต่ละวัน การแสดงบทบาทสมมติจะใช้เวลาประมาณ 5 นาที

การประเมินผลการพูด พิจารณาจาก 

 • ความเฉลียวฉลาด
 • ความคล่องแคล่ว
 • ความเหมาะสมในการใช้ภาษา
 • หลักไวยากรณ์
 • การสร้างมนุษยสัมพันธ์
 • การทำความเข้าใจในมุมมองของผู้ป่วย
 • การจัดโครงสร้าง
 • การรวบรวมข้อมูล
 • การให้ข้อมูล

ค่าธรรมเนียมสอบ OET

4 Parts
AU $587.00
3 Parts
AU $477.50
2 Parts
AU $339.00
1 Parts
AU $200.50

OET Exam Dates in Thailand

ลำดับ
รายละเอียด
1

วันที่สอบ – 8 มกราคม 2565
วันที่จองสอบ – 9 สิงหาคม 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564
วันประกาศผล - 28 มกราคม 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบ - Nursing, Medicine, Dentistry, Pharmacy, Radiography, Physiotherapy

2

วันที่สอบ – 22 มกราคม 2565
วันที่จองสอบ – 9 สิงหาคม 2564 ถึง 10 ธันวาคม 2564
วันประกาศผล – 11 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบ - Nursing, Medicine

3

วันที่สอบ – 5 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่จองสอบ – 9 สิงหาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565
วันประกาศผล – 24 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบ - Nursing, Medicine, Dentistry, Pharmacy, Radiography, Physiotherapy, Dietetics, Podiatry, Vet Science, Occupational Therapy, Optometry, Speech Pathology

4

วันที่สอบ – 19 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่จองสอบ – 9 สิงหาคม 2564 ถึง 24 มกราคม 2565
วันประกาศผล – 10 มีนาคม 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบ - Nursing, Medicine

5

วันที่สอบ – 5 มีนาคม 2565
วันที่จองสอบ – 9 สิงหาคม 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล – 25 มีนาคม 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบ - Nursing, Medicine, Dentistry, Pharmacy, Radiography, Physiotherapy

6

วันที่สอบ – 19 มีนาคม 2565
วันที่จองสอบ – 9 สิงหาคม 2564 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2565
วันประกาศผล – 7 เมษายน 2565
ผู้มีสิทธิ์สอบ - Nursing, Medicine

OET exam venues

 

 • AUA Language Centre - Bangkok

 • KBU Prometric Testing Center - Minburi


คะแนนสอบ OET

คะแนนแต่ละส่วนจะเต็ม 500 คะแนน แบ่งเป็นเกรดดังนี้
OET SCORE
OET GRADE
450-500
A
350-440
B
350-440
B
300-340
C+
200-290
C
100-190
D
0-90
E

ขั้นตอนการตรวจผลสอบ OET

 1. Log in myOET
 2. เลือกตรวจผลสอบ
 3. Download ผลสอบ
 4. คุณสามารถดูผลสอบแต่ละส่วนได้ที่ MY TEST HISTORY

คุณสามารถติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ AECC Global เพื่อสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศและให้คำแนะนำการเลือกหลักสูตร การเลือกสถาบันการศึกษาที่ตรงกับความฝันของคุณ

Wondering what to do after completing your English proficiency test? Explore our top courses to study abroad or just fill in the enquiry form on this page! Our AECC Global's expert counselors are here to guide you in helping you choose a course and institution that matches your career inspirations. Get in touch now!

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons