IELTS คืออะไร


IELTS FULL FORM
  - International English Language Testing System.

IELTS (The International English Language Testing System) เป็นการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการเรียนหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

IELTS ตั้งขึ้นในปี 1989 โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบประเมินประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน การทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แบบทดสอบนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลก แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และ การพูด

การสอบ IELTS มีความสำคัญอย่างไร

IELTS เป็นแบบทดสอบประเมินประสิทธิภาพทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือที่สุดทั่วโลก ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากสถาบันการศึกษา บริษัท องค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10,000 แห่ง ทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ยุโรป และอีกกว่า 140 ประเทศทั่วโลก มีศูนย์สอบมากกว่า 1,600 แห่ง ในกว่า 140 ประเทศ ซึ่งมีการเปิดให้สอบได้ทั้งปี

รูปแบบการสอบ IELTS

มี 3 ประเภท ได้แก่

 • IELTS Academic
 • IELTS General
 • IELTS for UKVI

IELTS Academic

เป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา เหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตนให้ได้รับการพิจารณา

IELTS General Test

เป็นการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในลักษณะการทำงานและการสื่อสารทั่วไปในสังคม ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และสหราชอาณาจักร รวมถึงผู้ที่สมัครโครงการฝึกอบรมและต้องการประสบการณ์ในการทำงานก็สามารถสอบได้

IELTS for UKVI

เหมือนกับการสอบ IELTS แต่จะเน้นเพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร

รูปแบบการสอบ IELTS

การสอบ IELTS สามารถสอบได้ทั้ง Online และ Offline โดยมีความเหมือนกันในส่วนของการฟัง การพูด และต่างกันเล็กน้อยในส่วนของการเขียน การอ่าน

ศูนย์สอบ IELTS – Computer ในประเทศไทย

ลำดับ

ศูนย์สอบ

ที่อยู่

1

กรุงเทพมหานคร

British Council 254 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2

เชียงใหม่

British Council 198 ถ.บำรุงราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

การลงทะเบียนเข้าสอบ IELTS ทำอย่างไร

ผู้ที่ต้องการสอบ IELTS สามารถลงทะเบียนขอสอบได้ทั้ง online และ offline

ขั้นตอนการลงทะเบียน online

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ website British Council Thailand : www.britishcouncil.or.th เลือกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหัวข้อ การสอบ และเลือก IELTS

ขั้นตอนที่ 3 เลือกหัวข้อ การสมัครสอบ และ เลือกประเภทการสอบที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อตัดสินใจได้ว่าต้องการสอบประเภทใดให้เลือก ค้นหาและสมัครสอบ จากนั้นเลือกสถานที่สอบ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกประเภทการสอบ เลือกวันที่คุณต้องการ หรือ ให้แสดงวันที่มีการสอบทั้งหมดก็ได้ จากนั้นเลือกวันที่คุณต้องการสอบ

ขั้นตอนที่ 6 ระบบจะให้คุณกรอกรายละเอียดของคุณเพื่อใช้ในการลงทะเบียนสอบ จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆจนครบและชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมสอบ IELTS

ประเภทการสอบ

ค่าสอบ (บาท)

IELTS Academic - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษ หรือ แบบคอมพิวเตอร์)

7,100

IELTS General - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษ หรือ แบบคอมพิวเตอร์)

7,100

IELTS Academic for UKVI - ณ ศูนย์สอบ(แบบกระดาษ หรือ แบบคอมพิวเตอร์)

7,710

IELTS General for UKVI - ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษ หรือ แบบคอมพิวเตอร์)

7,710

IELTS Life Skills (A1 และ B1) - ณ ศูนย์สอบ

5,800

การคืนค่าธรรมเนียมกรณียกเลิกการสอบ

 • ยกเลิก 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ จะได้เงินคืน 75% ของค่าสอบ
 • ยกเลิกน้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนการสอบจะไม่ได้ค่าธรรมเนียมคืน ยกเว้นในกรณี
 • ป่วยหนัก
 • สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
 • เกิดอุบัติเหตุ
 • ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
 • เหตุอื่นใดๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าสอบได้ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้

ในกรณียกเว้นนี้ คุณต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันทำการถัดไปนับจากวันสอบเท่านั้น พร้อมทั้งส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้นและเอกสารอื่นๆให้ศูนย์สอบภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ ศูนย์สอบจะใช้เวลาในการพิจารณาและตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

ถ้าได้รับอนุมัติจากศูนย์สอบแล้ว คุณสามารถขอคืนค่าสอบได้ 75% ของค่าสอบ

เงื่อนไขการขอเลื่อนสอบ

 • 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันสอบ จะถูกหักค่าธรรมเนียม 25%
 • น้อยกว่า 3 วันก่อนการสอบ ไม่สามารถเลื่อนสอบได้ ยกเว้นในกรณี
 • ป่วยหนัก
 • สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
 • เกิดอุบัติเหตุ
 • ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
 • เหตุอื่นใดๆที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าสอบได้ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้

ในกรณียกเว้นนี้ คุณต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันทำการถัดไปนับจากวันสอบเท่านั้น พร้อมทั้งส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้นและเอกสารอื่นๆให้ศูนย์สอบภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ ศูนย์สอบจะใช้เวลาในการพิจารณาและตอบกลับภายใน 7 วันทำการ

ถ้าได้รับอนุมัติจากศูนย์สอบแล้ว คุณสามารถเลื่อนวันสอบใหม่ได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 25% ของค่าสอบ

การเลื่อนสอบต้องเลื่อนภายใน 3 เดือนนับจากวันสอบเดิม สามารถเลื่อนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและไม่สามารถขอคืนค่าสอบได้

https://www.britishcouncil.or.th/en/exam/ielts/cancellation-refund-policy

TOEFL VS. IELTS

 • ผู้มัครสอบส่วนใหญ่คิดว่าการเตรียมตัวสอบ TOEFL ยากกว่าการเตรียมสอบ IELTS
 • ผลการสอบ TOEFL เป็นที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แต่ ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เปรียบเทียบคะแนนระหว่าง TOEFL กับ  IELTS

TOEFL Score
IELTS Band
0-31
0-4
32-34
4.5
35-45
5
46-59
5.5
60-78
6
79-93
6.5
94-101
7
102-109
7.5
110-11
8
115-117
8.5
118-120
9

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS

หัวข้อ

คำอธิบาย

IELTS คืออะไร

ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ 

ทำไมต้องสอบ IELTS

เพื่อวัดผลความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ต้องการไปศึกษาหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 

ผลการสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับที่ไหนบ้าง

ผลการทดสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกมากกว่า 140 ประเทศ 

ประเภทการสอบ IELTS

มี 2 ประเภท คือ IELTS Academic และ IELTS General 

ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบ IELTS

British Council

รูปแบบการสอบ

Computer-based (online) and Paper

ค่าธรรมเนียมสอบ IELTS

IELTS Academic & General = 6,900 บาท

IELTS Academic & General for UKVI = 7,710 บาท

IELTS Life Skills (A1 และ B1) = 5,800 บาท

คะแนนของ IELTS

เป็นช่วงคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 9

ทุนของ IELTS 

มีทุนการศึกษา British Council IELTS สนับสนุนให้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโทในสถาบันการศึกษาที่รับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons