ผลคะแนนสอบ IELTS

ผู้สมัครสอบแบบ paper-based จะได้รับผลสอบ TRF ทางไปรษณีย์ประมาณ 13 วันหลังวันสอบ.

ผู้สมัครสอบแบบ computer จะได้รับผลสอบ TRF ทางไปรษณีย์ภายใน 3-5 วันหลังวันสอบ

คำแนะนำในการตรวจผลสอบ :

 • ตรวจสอบผลสอบทางออนไลน์อย่างไร

คุณต้อง log in ไปที่ Test Taker Portal เพื่อตรวจสอบผลสอบออนไลน์ ผลสอบนี้จะอยู่ในระบบออนไลน์ 28 วัน อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้ผลสอบนี้เป็นเอกสารทางการได้

 • วันหมดอายุของผลสอบ IELTS

ผลรับรองการสอบ IELTS มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลสอบ

 • จะส่งผลสอบ IELTS ให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

ผู้สมัครสอบจะได้รับผลสอบ TRF ทางไปรษณีย์ภายใน 13 วันนับจากวันสอบ และต้องส่งผลสอบ TRF นี้ให้กับมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ นอกจากนี้คุณสามารถขอเอกสารเพิ่มได้อีก 5 ฉบับภายใน 1 เดือนนับจากวันสอบ เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือขอทุนการศึกษา

 

หากผู้สมัครสอบต้องการขอผลสอบเพิ่มเติม หลังจากผ่านไป 1 เดือนนับจากวันสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกแแบบฟอร์ม Application for the Issue of Additional TRFs’ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอผลสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถส่งสำเนาภาพถ่ายของ TRF ได้ในช่องทาง

 • ไปรษณีย์
 • Courier
 • Electronic Transfer

คะแนนของ IELTS

คะแนนการสอบ Listening

การสอบส่วนนี้จะมี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งคะแนนเป็น 9 ระดับ (Score) ดังนี้

คะแนนการสอบ Reading

คะแนนที่ได้

Score

39-40

9

37-38

8.5

35-36

8

33-34

7.5

30-32

7

27-29

6.5

23-26

6

19-22

5.5

15-18

5

13-14

4.5

10-12

4

8-9

3.5

6-7

3

คะแนนการสอบ Writing

คะแนนการพูดจะได้จาก

 • ความคล่องแคล่วและสอดคล้องในการพูด
 • คำศัพท์ที่ใช้
 • ความถูกต้องของไวยากรณ์
 • การออกเสียง


IELTS Reading Score - IELTS Academic Score Comparison

IELTS Reading Score - Marks Obtained IELTS Reading Score - IELTS Band
IELTS Reading Score 39-40 9
IELTS Reading Score 37-38 8.5
IELTS Reading Score 35-36 8
IELTS Reading Score 33-34 7.5
IELTS Reading Score 30-32 7
IELTS Reading Score 27-29 6.5
IELTS Reading Score 23-26 6
IELTS Reading Score 19-22 5.5
IELTS Reading Score 15-18 5
IELTS Reading Score 13-14 4.5
IELTS Reading Score 10-12 4
IELTS Reading Score 8-9 3.5
IELTS Reading Score 6-7 3


IELTS Reading Score - IELTS General Score Comparison

IELTS Reading Score - Marks Obtained IELTS Reading Score - IELTS Band
IELTS Reading Score 40 9
IELTS Reading Score 39 8.5
IELTS Reading Score 37-38 8
IELTS Reading Score 36 7.5
IELTS Reading Score 34-35 7
IELTS Reading Score 32-33 6.5
IELTS Reading Score 30-31 6
IELTS Reading Score 27-29 5.5
IELTS Reading Score 23-26 5
IELTS Reading Score 19-22 4.5
IELTS Reading Score 15-18 4
IELTS Reading Score 12-14 3.5
IELTS Reading Score 9-11 3


IELTS Writing Score:

The examiners look for the following parameters in the while marking the IELTS Writing Score:

 • Task Achievement in Task 1 and Task Response in Task 2
 • Coherence and Cohesion in language
 • Vocabulary
 •  Grammatical range and accuracy

These four criteria are considered equally, and the average is regarded as the final score for this section.

คะแนนที่ได้ IELTS Writing Score
1 Band 0
2 Band 1
3 Band 2
4 Band 3
5 Band 4
6 Band 5
7 Band 6
8 Band 7
9 Band 8
10 Band 9

 

คะแนนการสอบ Writing:

คะแนนการพูดจะได้จาก

 • ความคล่องแคล่วและสอดคล้องในการพูด
 • คำศัพท์ที่ใช้
 • ความถูกต้องของไวยากรณ์
 • การออกเสียง
คะแนนที่ได้ IELTS Speaking Score
1 Band 0
2 Band 1
3 Band 2
4 Band 3
5 Band 4
6 Band 5
7 Band 6
8 Band 7
9 Band 8
10 Band 9


คำนวณคะแนนสอบ IELTS อย่างไร

 • คะแนนสอบแต่ละหมวดจะเป็นผลสอบในส่วนนั้นๆ
 • ผลรวมคะแนนของทั้ง 4 หมวด หารด้วย 4 จะถือเป็นคะแนนรวมทั้งหมด โดยปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียงกับทศนิยม 0.5 เช่น คะแนนหารได้ 7.25 ผลคะแนนรวมจะเป็น 7.5 หรือ คะแนนหารได้ 7.75 ผลคะแนนรวมจะเป็น 8

 

ตารางคะแนน IELTS

คะแนน

ระดับทักษะ

คำอธิบายความหมาย

0

Did not attempt the test

ผู้เข้าสอบไม่ได้ทำข้อสอบเลย

1

Non-user

ผู้เข้าสอบไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

2

Intermittent User

ผู้เข้าสอบเข้าใจในการพูดและเขียนค่อนข้างน้อยมาก

3

Extremely Limited User

ผู้เข้าสอบสามารถสื่อสารและเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ที่คุ้นชินได้

4

Limited User

ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ต้องไม่ใช้ประโยคที่ซับซ้อมมาก

5

Modest User

ถึงแม้ว่าอาจตอบผิดพลาดบ้างแต่ผู้เข้าสอบก็เข้าใจความหมายในสถานการณ์ส่วนใหญ่และสื่อสารในระดับพื้นฐานได้

6

Competent User

ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาได้ในระดับค่อนข้างดี เข้าใจในประโยคที่ซับซ้อนได้ แม้ว่าอาจจะมีผิดบ้าง

7

Good User

ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนได้ดี อาจมีความไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อย 

8

Very Good User

ผู้เข้าสอบมีความชำนาญในการใช้ภาษา สามารถจัดการในสถานการณ์ซับซ้อนได้ดี แต่อาจไม่เข้าใจในบางสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

9

Expert User

ผู้เข้าสอบมีความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons