IELTS หรือ TOEFL ที่เหมาะสำหรับคุณ

ielts-VS-TOEFL-banner

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ IELTS และ TOEFL เรามาเข้าใจกันก่อนว่าการทดสอบภาษาอังกฤษนี้คืออะไรและทำไมถึงจำเป็นต้องทดสอบ 

 การทดสอบภาษาอังกฤษคืออะไร

การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษช่วยให้ทราบทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครในการฟัง อ่าน เขียน และ พูด หากคุณเป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศหรือวางแผนที่จะทำงานและอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การทดสอบเหล่านี้มีความสำคัญและจะช่วยให้คุณเข้าใจและพูดภาษาได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

ทำไมต้องสอบภาษาอังกฤษ

การทดสอบภาษาอังกฤษมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษา ทำงาน หรือ ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ใบรับรองการทดสอบเป็นหลักฐานว่าผู้สมัครสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอสำหรับการเรียนและการดำเนินชีวิตในประเทศนั้นๆ 

ประเภทของการทดสอบภาษาอังกฤษ

การทดสอบเป็นแบบทดสอบมาตรฐานในการวัดความรู้และทักษะต่างๆด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้นคุณต้องทำความเข้าใจตัวเลือกต่างๆที่เหมาะกับคุณก่อนทำการทดสอบ เช่น

IELTS (International English Language Testing System) 

เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยจะประเมินความสามารถทางภาษา อังกฤษของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการศึกษาต่อหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในการสื่อสาร

IELTS มี 2 ประเภท

IELTS Academic 

จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณว่าตรงตามความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติหรือไม่ การทดสอบนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

IELTS General

จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณว่าเพียงพอสำหรับการทำงานและอยู่อาศัยในประเทศนั้นๆได้หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลีย แคนาดา และสหราชอาณาจักร ต้องทดสอบในประเภทนี้

ความสำคัญของ IELTS คืออะไร

IELTS เป็นหนึ่งในการทดสอบภาษาอังกฤษที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกโดยมีองค์กรมากกว่า 10,000 แห่งทั้ง สถาบันการศึกษา บริษัท หน่วยงานวิชาชีพและองค์กรของรัฐทั่วสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ยุโรปและอีก 140 ประเทศทั่วโลก ให้การยอมรับการทดสอบนี้ถือเป็นมาตรฐานสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษโดยทดสอบทักษะการอ่าน เขียน ฟัง และ พูด มีการทดสอบตลอดทั้งปี โดยมี 1,600 ศูนย์สอบในกว่า 140 ประเทศ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการ และ การย้ายถิ่นฐาน

ลักษณะการสอบ IELTS 

การสอบสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ การทดสอบประเภท Academic และ General ในด้านการฟังและพูดจะเหมือนกัน แต่การเขียนและอ่านจะต่างกันเล็กน้อย

 IELTS Indicator

IELTS Indicator คือแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่เหมือนกับข้อสอบ IELTS แต่ถูกพัฒนามาให้อยู่ในระบบออนไลน์ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า จะจัดขึ้นสัปดาห์ละครั้งตามเวลาที่กำหนด และสอบทักษะภาษาเหมือนปกติ

ผู้สมัครจะได้รับผลการสอบภายใน 7 วัน หลังจากสอบเสร็จ

แต่ทั้งนี้ผู้สมัครควรตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต่อนั้นรองรับ IELTS Indicator หรือไม่

สอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอล

เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ศูนย์สอบ IELTS บางแห่งจะเสนอการสอบพูดผ่านวิดีโอคอลที่มีความละเอียดสูง ผู้เข้าสอบจะต้องทำการทดสอบการพูดที่ศูนย์ IELTS อย่างเป็นทางการ

รูปแบบการทดสอบ

รูปแบบการสอบ IELTS ประกอบด้วย 4 ส่วน

 1. การฟัง
 2. การอ่าน
 3. การเขียน
 4. การพูด

การฟัง

จะมีการเปิดเสียงของเจ้าของภาษาอังกฤษ 4 แบบและผู้สมัครจะต้องตอบคำถาม ซึ่งจะมีคำถามประเภทต่างๆทั้งหมด 40 คำถามรวมถึงคำถามแบบปรนัย plan/map / แผนภาพและการเติมประโยค

การอ่าน

ประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบทักษะการอ่านที่หลากหลายรวมถึงการอ่านเพื่อหาสาระสำคัญ จับใจความ ทำความเข้าใจความคิดเห็นทัศนคติ และจุดประสงค์ของนักเขียน บางส่วนนำมาจากหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์

การเขียนเชิงวิชาการ

หัวข้อในส่วนนี้จะแสดงถึงทักษะของผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี หรือสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีพ

การเขียนทั่วไป

หัวข้อในส่วนนี้เป็นการเขียนในลักษณะทั่วไป คาดว่าจะมีตั้งแต่ส่วนบุคคล กึ่งทางการ และ ทางการ

การพูด

จะประเมินการใช้ภาษาพูดของผู้สมัครมี 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ผู้ตรวจสอบตั้งคำถามเกี่ยวกับผู้สมัครรวมทั้งครอบครัวการงานการศึกษาและความสนใจ

ส่วนที่ 2 ผู้สมัครจะได้รับการ์ดที่มีหัวข้อเฉพาะ โดยให้เวลาเตรียมตัว 1 นาที เพื่อพูดในเวลา 2 นาที

ส่วนที่ 3 เป็นช่วงต่อของส่วนที่ 2 ผู้สมัครจะถูกถามคำถามเกี่ยวกับหัวข้อในส่วนที่ 2 และใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

ระยะเวลาทดสอบ 2 ชั่วโมง 45 นาที แบ่งเป็น

 • ฟัง 30 นาที
 • อ่าน 60 นาที
 • เขียน 60 นาที
 • พูด 11-14 นาที

การให้คะแนน

คะแนนแต่ละส่วนจะถูกทำเครื่องหมายแยกกันในระดับ 0-9 และค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ส่วนจะถูกนำมารวมเป็นคะแนนสุดท้าย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดระดับคะแนนต่ำสุดของผลสอบเพื่อการรับเข้าเรียน 

อายุของผลสอบ IELTS

ใบรับรองผลสอบมีอายุ 2 ปี 

การยอมรับผลสอบ

IELTS ได้รับการยอมรับจากสถาบันศึกษามากกว่า 10,000 แห่งในกว่า 140 ประเทศ รวมถึงเป็นที่ยอมรับในกรณีการยื่นทำงานและย้ายถิ่นฐานในออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมในการสอบ

ค่าธรรมเนียมแบ่งตามประเภทการสอบ ดังนี้

1. IELTS Academic/General 7,100 บาท

2. IELTS for UKVI 7,710 บาท

3. IELTS Life Skills (A1 & B1) 5,800 บาท

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

เป็นแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ทำไมถึงเลือก TOEFL

การสอบ TOEFL จะให้คะแนนโดยใช้ระบบที่เป็นกลาง มีผู้ประเมินผลการทดสอบหลายคนซึ่งไม่มีใครทราบรายละเอียดของผู้เข้าสอบ ดังนั้นผู้เข้าสอบมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ให้คะแนนยุติธรรม นอกจากนี้ผู้สมัครสอบเกือบ 90% ยังได้รับเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้ในลำดับที่ 1 หรือ 2

ลักษณะการสอบ

TOEFL สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

 • TOEFL PBT (การทดสอบแบบใช้กระดาษ - ออฟไลน์) จัดทดสอบที่ศูนย์สอบ
 • TOEFL iBT (การทดสอบทางอินเทอร์เน็ต - ออนไลน์) ทดสอบที่บ้านหรือสถานที่ให้บริการ ยกเว้นที่ประเทศจีนและอิหร่านจะไม่มีการสอบลักษณะนี้

รูปแบบการทดสอบ

การสอบ TOEFL มี 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 • การอ่าน

ส่วนนี้จะประเมินความสามารถของผู้สมัครในการเข้าใจข้อความวิชาการขั้นพื้นฐานข้อความที่ตัดตอนมาจากการ บรรยายหนังสือเรียนและบทความของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3-4 ย่อหน้าซึ่งมีจำนวนมากถึง 700 คำ

 • การพูด

ส่วนการพูดจะประเมินความสามารถของผู้สมัครในการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างชัดเจน ในเวลา 17 นาที

 • การเขียน

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ งานเขียนแบบบูรณาการและงานเขียนอิสระ งานเขียนแบบบูรณาการเกี่ยวข้องกับการอ่านข้อความ 200-220 คำ ภายใน 3 นาที และมีเวลา 20 นาทีในการเขียนเรียงความโดยใช้ข้อมูลที่ได้อ่าน สำหรับงานเขียนอิสระ จะได้เวลา 30 นาที เพื่อเขียนเรียงความให้ได้ 300-350 คำ

ระยะเวลา

TOEFL PBT 3 ชั่วโมง

TOEFL iBT 4 ชั่วโมง

 • อ่าน 60 - 80 นาที
 • ฟัง 60 - 90 นาที
 • พูด 20 นาที
 • เขียน 50 นาที

การให้คะแนน

 • ในรูปแบบ TOEFL PBT ฉบับปรับปรุง แต่ละส่วนจะให้คะแนนระหว่าง 0 ถึง 30 แยกกัน ไม่มีคะแนนรวม
 • คะแนนสำหรับ TOEFL iBT มีตั้งแต่ 0 ถึง 120 คะแนน
 • ไม่มีคะแนนผ่านตายตัวเนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนขั้นต่ำของตัวเอง

อายุของผลสอบ TOEFL

สามารถใช้ได้เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผล 

การยอมรับ

 • TOEFL ได้รับการยอมรับจาก 100% ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • นอกจากนี้สถาบันมากกว่า 11,000 แห่งในกว่า 150 ประเทศยังให้การยอมรับเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมในการสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบที่ประเทศไทย US$ 215.-

ไม่แน่ใจว่า IELTS หรือ TOEFL ที่เหมาะสำหรับคุณ ติดต่อเราได้ที่ AECC Global


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons