การสอบ PTE สำหรับนักเรียนไทย

แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน

Reading

 • เติมคำในช่องว่าง
 • Multi choice ให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว และหลายข้อ
 • เรียงประโยคใหม่

Listening

 • สรุปสิ่งที่ได้ยิน
 • Multi choice ให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว และหลายข้อ
 • เติมคำในช่องว่าง
 • สรุปสิ่งที่ถูกต้อง
 • เลือกคำที่หายไป
 • สรุปสิ่งที่ผิด
 • เขียนตามคำบอก

Speaking & Writing

 • แนะนำตัวเอง
 • อ่านออกเสียง
 • พูดทวนประโยค
 • บรรยายภาพ
 • บรรยายซ้ำ
 • ตอบคำถามสั้นๆ
 • สรุปคำ/ข้อความที่ให้มา
 • เขียนเรียงความ

เวลาที่ใช้สอบแต่ละส่วน

 • Reading 32-40 นาที
 • Listening 45-57 นาที
 • Speaking & Writing 77-93 นาที

รูปแบบการสอบ Academic Reading

แบ่งเป็น 5 ส่วนย่อย ใช้เวลาประมาณ 32-40 นาที

อ่านแล้วเขียนเติมคำในช่องว่าง
เลือกคำตอบที่ถูกจากกล่องสีฟ้ามาเติมในช่องว่าง

เลือกคำตอบที่ถูกหลายคำตอบ

อ่านข้อสอบแล้วเลือกคำตอบที่ถูกหลายคำตอบ
จัดย่อหน้าใหม่
จัดเรียงประโยคให้อยู่ลำดับถูกต้อง เพื่อให้ข้อความมีความหมายสอดคล้องกัน
เติมคำในช่องว่าง
เลือกคำตอบที่ถูกต้องจากกล่องตัวเลือกมาเติมในช่องว่าง
เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว
เลือกคำตอบจากตัวเลือกที่ให้มาเพียงข้อเดียวที่ถูกต้อง

รูปแบบการสอบ Academic Listening

ใช้เวลาสอบประมาณ 45-57 นาที

สรุปการพูด
สรุปคำพูดประมาณ 50-70 คำ ภายในเวลา 10 นาที
เลือกคำตอบที่ถูกหลายคำตอบ
ฟังเสียงแล้วเลือกคำตอบที่ถูกหลายคำตอบ
ฟังแล้วเขียนเติมในช่องว่าง
เป็นการฟังเสียงแล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องจากที่ได้ยิน
สรุปสิ่งที่ได้ยิน
ฟังข้อความเสียงแล้วสรุปให้ถูกต้อง
เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว
เลือกคำตอบจากตัวเลือกที่ให้มาเพียงข้อเดียวที่ถูกต้อง
หาคำที่หายไป
ฟังข้อความแล้วหาคำที่หายไปมาเติมในช่องว่าง
สรุปคำที่ผิด
ฟังข้อความเสียงแล้วสรุปสิ่งที่ผิด
เขียนตามคำบอก

ฟังข้อความแล้วเขียนตามที่ได้ยิน

รูปแบบการสอบ Academic Speaking & Writing

แบ่งเป็น 8 ส่วนย่อย ใช้เวลาสอบประมาณ 77-93 นาที

แนะนำตัวเอง
ให้เวลาเตรียมตัว 25 วินาที เพื่ออ่านข้อมูลส่วนตัวภายในเวลา 30 วินาที
อ่านออกเสียง
อ่านออกเสียงตามบทที่ได้รับ ถ้าหยุดพูดเกิน 3 วินาทีจะถือว่าจบการสอบในส่วนนี้ ดังนั้นพยายามอย่าหยุดพูดเกิน 3 วินาที
พูดประโยคซ้ำ
พูดวำในสิ่งที่คุณได้ยินภายในเวลา 15 วินาที
บรรยายภาพ
บรรยายภาพที่ได้รับภายในเวลา 25 วินาที โดยเรียบเรียงคำพูดของคุณเอง
บรรยายสรุปซ้ำ
เป็นการบรรยายสรุปซ้ำในสิ่งที่ได้ยินด้วยคำพูดของคุณเอง
ตอบคำถามสั้นๆ
ฟังแล้วตอบคำถามด้วยคำสั้นๆ
สรุปใจความเป็นประโยคเดียว
อ่านข้อความและสรุปใจความสำคัญ โดยใช้ไม่เกิน 75 คำ ภายในเวลา 10 นาที
เขียนเรียงความ
เขียนเรียงความโดยใช้ 200-300 คำ ภายในเวลา 20 นาที

ต้องการรายละเอียดการศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มเติม ติดต่อ AECC Global เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ลงทะเบียนติดต่อเราตอนนี้ได้เลย

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons