การเตรียมตัวสอบ PTE

 • คุณต้องมีความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะเข้ากลุ่มติวหรือเตรียมตัวด้วยตนเอง
 • สามารถหาข้อมูลและตัวช่วยต่างๆได้จากอินเทอร์เน็ต
 • มีหนังสือข้อมูล PTE มากมายให้คุณศึกษาได้
 • ต้องเตรียมตัวเนิ่นๆ อย่ารอให้เวลากระชั้นเข้ามา เพื่อจะได้ไม่พลาดในการสอบ

การเตรียมตัวสอบ PTE ด้วยตัวเอง

 • มีแหล่งข้อมูลที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์ the official PTE
 • ปฏิบัติตัวอย่างสม่ำเสมอในการอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสารสารต่างๆ
 • เข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษคุยกัน
 • เข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ติว PTE

ตัวอย่างเอกสารคู่มือ PTE

If you are preparing on your own, then you can benefit from the official PTE coursebooks. Listed below are some of the official PTE study material guides to help you prepare better:

 • The Official Guide to PTE Academic
 • PTE Academic Practice Test Plus - Volume 1
 • Practice Test Plus of Pearson Test of English Academic - Volume 2
 • PTE Academic 79 Plus l Two Full-Length Practice Tests With Answer Keys

ระยะเวลาในการเตรียมตัว

ใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้แบบฝึกหัดออนไลน์

 • Log in ที่เว็บไซต์ PTE
 • ลงทะเบียน หรือ sign in เข้าบัญชีของตนเอง
 • เข้าแบบฝึกหัดออนไลน์

แบบฝึกหัด PTE แบบ Offline

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง ไฟล์ PDF ตัวอย่างคำตอบเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการโครงสร้างของสอบ

Application PTE

 • รายละเอียดของ application จะมีรายละเอียดรูปแบบ โครงสร้าง และคะแนนของการสอบ PTE
 • สามารถทำได้ทั้ง online และ offline
 • คุณจะได้รับคำแนะนำ เคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบ

รายละเอียดการสอบ PTE Academic – Reading

ระยะเวลาในการสอบ 32-41 นาที

รูปแบบคำถาม
ลักษณะ
ทักษะ
จำนวนคำ
หลายตัวเลือก แต่เลือกคำตอบที่ถูกข้อเดียว
อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว
การอ่าน
110
หลายตัวเลือก และมีหลายคำตอบที่ถูก
อ่านข้อความแล้วเลือกคำตอบที่ถูกหลายข้อ
การอ่าน
300
จัดลำดับย่อหน้า
จัดลำดับข้อที่เรียงไว้ผิดให้ถูกตามลำดับ
การอ่าน
150
เติมคำในช่องว่าง
เติมคำตอบให้ถูกต้องในข้อความที่มีช่องว่างหลายช่อง
การอ่าน
80
อ่านและเขียนคำในช่องว่าง
กรอกข้อมูลในช่องว่างหลายๆช่องให้ถูกต้อง โดยเลือกจากรายการที่ให้มา
การอ่าน
300

เทคนิคการทำข้อสอบ PTE Academic Reading

ผู้สมัครสอบต้องมีความชำนาญในการอ่าน จึงทำให้เข้าใจข้อความได้ง่าย

คำตอบหลายตัวเลือกแต่เลือกที่ถูกเพียงคำตอบเดียว

 • ทำความเข้าใจข้อความ ค้นหาคำหลัก แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 • อ่านและทำความเข้าใจคำถามก่อนตอบทุกครั้ง
 • ทำความเข้าใจคำบางคำ เช่น เท่านั้น เสมอ ไม่เคย บางครั้ง เพื่อเป็นการจำกัดขอบเขตของคำตอบ ทำให้พบคำตอบได้อย่างถูกต้อง
 • ถึงแม้ไม่มั่นใจในคำตอบก็ต้องใส่คำตอบ เพราะไม่มีการตัดคะแนนเมื่อตอบผิด
 • มากกว่า 50% ของคำตอบมักอยู่ในบรรทัดแรกหรือ 2 บรรทัดสุดท้าย
 • สามารถตอบคำถามได้โดยไม่เปลี่ยนความหมาย

คำตอบมีหลายตัวเลือกที่ถูก

การตอบในส่วนนี้จะมีการตัดคะแนน ดังนั้นอย่าตอบถ้าคุณไม่มั่นใจ

จัดลำดับย่อหน้า

 • พยายามคิดถึงลักษณะโครงสร้างเริ่มจาก Headline และแนวคิดหลักของเนื้อหา
 • ประโยคแรกไม่สามารถขึ้นต้นได้ด้วยคำสรรพนาม เช่น it he she them they those
 • ประโยคที่ขัดแย้งกันที่ขึ้นด้วย however but although จะเป็นประโยคหลัง ดังนั้นคุณจะสามารถหาประโยคหน้าได้

เติมคำในช่องว่าง

 • ถึงแม้ไม่มั่นใจในคำตอบก็ต้องใส่คำตอบ เพราะไม่มีการตัดคะแนนเมื่อตอบผิด
 • ตั้งใจดูส่วนที่อยู่หน้า-หลังของส่วนที่หายไป จะช่วยให้หาคำตอบได้
 • หาคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือไปในทำนองเดียวกันภายในข้อความ จะได้คำตอบคำที่หายไป

 

รายละเอียดการสอบ PTE Academic – Listening

เป็นการประเมินทักษะการฟัง โดยคำถามจะเป็นคลิปเสียงและวีดีโอซึ่งเปิดให้ฟังเพียงครั้งเดียว มีเวลาในการสอบประมาณ 45-57 นาที

รูปแบบคำถาม
ลักษณะ
ทักษะ
วินาที
สรุปข้อความที่พูด
ฟังและสรุปสิ่งที่ได้ยิน ภายใน 50-70 คำ
การฟังและเขียน
60 to 90
หลายตัวเลือก และมีหลายคำตอบที่ถูก
ฟังแล้วตอบคำถามตามที่ได้ยิน
การฟัง
40 to 90
เติมคำในช่องว่าง
เติมคำที่ถูกต้องในช่องว่างที่ขาดไปจากการฟัง
การฟังและเขียน
30 to 90
สรุปให้ถูกต้อง
ฟังข้อความและเลือกเนื้อหาที่ถูกต้อง
การฟังและอ่าน
30 to 90
เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
ฟังข้อความและเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
การฟัง
30 to 60
เลือกคำที่หายไป
ฟังแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อความสมบูรณ์
การฟัง
20 to 70
สรุปสิ่งที่ผิด
เลือกสิ่งที่แตกต่างจากที่ได้ยิน
การฟังและอ่าน
15 to 50
เขียนตามคำบอก
ฟังเสียงแล้วเขียนตามสิ่งที่ได้ยิน
การฟังและเขียน
3 to 5

เทคนิคการทำข้อสอบ PTE Academic Listening

 • ต้องพยายามฟังข่าว podcast youtube เพลง เพื่อฝึกทักษะการฟังทั้งในส่วนที่คิดว่าง่ายและยาก และนำมาปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าจะไม่ดีพอสำหรับคุณ
 • ดูภาพยนตร์ที่มีบทบรรยายก่อนแล้วดูอีกครั้งโดยที่ไม่มีบทบรรยาย

สรุปแบบทดสอบการพูด
 • จำกัดคำตอบสูงสุด 70 คำ
 • เริ่มต้นประโยคด้วยวลี เช่น The speaker said
 • เข้าใจจุดสำคัญและให้ความสนใจกับคำซ้ำๆและคำหลัก

เลือกคำตอบหลายคำตอบจากหลายตัวเลือก

 • ในส่วนนี้มีการหักคะแนนถ้าตอบผิด ดังนั้นอย่าเดาคำตอบ
 • ตั้งใจฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

เติมคำในช่องว่าง

 • สามารถจดสิ่งที่ได้ยิน
 • ฟังอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะการจับให้ได้ว่ามีคำนั้นๆหรือไม่ เป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์

สรุปสิ่งที่ถูกต้อง

 • ทำความเข้าใจจุดประสงค์และแนวคิดของผู้พูด
 • ใช้วิธีคัดออก ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก เพื่อลดจำนวนตัวเลือกของคำตอบ

เลือกคำที่หายไป

ทำความเข้าใจแนวคิดหลักในส่วนครึ่งแรก จะสามารถเดาส่วนที่เป็นครึ่งหลังได้

สรุปสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 • ในส่วนนี้มีการหักคะแนนถ้าตอบผิด ดังนั้นต้องตรวจทานก่อนจะส่งคำตอบ
 • ใช้วิธี click คำ ถ้า double click จะเป็นคำที่ไม่ต้องการ

เขียนตามคำบอก

 • พยายามพิมพ์คำตอบในคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการสอบ
 • ระมัดระวังในการสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์

รายละเอียดการสอบ PTE Academic – Speaking & Writing

เป็นการประเมินทักษะการพูดและการเขียน มีเวลาประมาณ 77-93 นาที

รูปแบบคำถาม
ลักษณะ
ทักษะ
วินาที
อ่านออกเสียง
อ่านสิ่งที่ได้ โดยการออกเสียงดัง
การอ่านและพูด
ขึ้นอยู่กับความยาวของโจทย์
ทวนประโยค
พูดทวนประโยคที่ได้ยิน
การฟังและพูด
15
บรรยายภาพ
บรรยายรายละเอียดภาพ
การพูด
40
บรรยายซ้ำ
ฟังเสียงแล้วบรรยายซ้ำสิ่งนั้นด้วยคำพูดของคุณ
การฟังและพูด
40
ตอบคำถามสั้นๆ
ฟังคำถามแล้วตอบเพียง 1 คำ
การฟังและพูด
10
สรุปข้อความที่เขียน
อ่านข้อความแล้วสรุปให้ได้เพียง 1 ประโยค
การอ่านและเขียน
10
เขียนบทความ
เขียนบทความตามหัวข้อที่ได้รับภายใน 200-300คำ
การเขียน
20

เทคนิคการทำข้อสอบ PTE Academic Writing

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

การเขียนคำ ประโยค

 • คุณสามารถทำคะแนนได้ 90 คะแนนเต็มถ้าคุณมีความแม่นยำในไวยากรณ์และคำศัพท์
 • ถ้าคุณมีความแม่นยำของไวยากรณ์และคำศัพท์อยู่ในระดับปานกลาง จะได้คะแนนประมาณ 73 คะแนน 
 • หลีกเลี่ยงการเขียนประโยคยาวๆ ควรจำกัดไม่เกิน 45 คำ
 • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทุกคำนามและคำขึ้นต้นประโยค
 • เลี่ยงการเล่าเรื่องแบบบุคคลที่ 1 ให้ใช้เป็นบุคคลที่ 3 แทน
 • สรุปแต่ละย่อหน้าเป็นประโยคเดียว และยกตัวอย่างเฉพาะเมื่อมีการกล่าวอ้างเท่านั้น
 • ให้ความสำคัญกับเครื่องหมายวรรคตอนที่ย่อหน้าสุดท้าย เพื่อสรุปความคิดหลักของข้อความ

การเขียนเรียงความ/บทความ

 • เป็นการเขียงเรียงความเกี่ยวกับความเห็น ปัญหา ข้อดี-ข้อเสีย ต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบของคุณ
 • ระวังในเรื่องตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน และไวยากรณ์
 • เขียนตามแบบแผน ย่อหน้าแรกเป็นบทนำ ย่อหน้าที่ 2 และ 3 เป็นเนื้อหาของบทความ และย่อหน้าสุดท้ายเป็นบทสรุป
 • การยกตัวอย่างและแสดงสถิติต่างๆจะอยู่ในส่วนของเนื้อหา
 • จำกัดการเขียนระหว่าง 200-300 คำ

เทคนิคการทำข้อสอบ PTE Speaking

การพูดทั่วไป

 • ฝึกดูวีดีโอออนไลน์เพื่อปรับปรุงการออกเสียงและการพูดให้คล่องแคล่ว
 • ใช้ Google YouTube Phonemes ให้เป็นประโยชน์ในการช่วยปรับปรุงการออกเสียง

การพูดออกเสียง

 • ให้ความใส่ใจในการใช้น้ำเสียงพูด
 • ให้พูดต่อไป อย่าหยุดแม้จะพูดผิด

การพูดทวนประโยค

 • ตั้งใจฟังและพยายามจำประโยคให้ได้
 • เมื่อเสียงจบให้พูดทันที
 • พยายามจำ keyword และย้ำคำนั้นๆถ้าไม่สามารถจำทั้งประโยคได้

การบรรยายภาพ

 • ใช้คำต่างๆเหล่านี้ เช่น illustrate, elucidate, depict and demonstrate
 • บรรยายภาพที่ได้ถ้าเป็นแผนภูมิแท่ง/วงกลมเพื่อการเปรียบเทียบ และกราฟเส้นเพื่อเป็นไทม์ไลน์
 • ขณะบรรยายอย่าหยุดพูดเกิน 3 วินาที

การบรรยายซ้ำ

 • ตั้งใจฟัง keyword และทำความเข้าใจความคิดหลัก
 • จดประโยคที่สำคัญและใช้ประโยคเหล่านั้นในการบรรยาย

ตอบคำถามสั้นๆ

 • ให้ใส่ article a, an, the
 • ย้ำคำในคำถามที่ไม่ทราบคำตอบ

ต้องการรายละเอียดการศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มเติม ติดต่อ AECC Global เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ลงทะเบียนติดต่อเราตอนนี้ได้เลย

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons