การตรวจผลสอบ PTE

คุณจะได้รับการแจ้งให้ตรวจผลสอบได้ทาง email ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสอบ จากนั้นคุณดำเนินการ log in ไปที่บัญชี PTE Academic เพื่อดูผลสอบ ผลสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ หากเกิน 2 ปีต้องทำการสอบใหม่

ตารางคะแนน PTE

PTE SCORE
ความหมาย
85 ขึ้นไป
การอ่านและการพูดมีเข้าใจความหมายได้ดี สรุปรายละเอียดสิ่งที่ได้ยินและข้อความที่เขียนได้ดี ออกเสียงได้ถูกต้อง และสามารถสนทนาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ชัดเจนดี

76-84
เข้าใจข้อความที่ซับซ้อนได้ แสดงออกในการสื่อสารได้คล่องแคล่วดี สามารถสื่อสารในหัวข้อที่เจาะจงเฉพาะทางสังคม วิชาการและวิชาชีพได้

59-75
สามารถเข้าใจความคิดหลักของข้อความที่ซับซ้อนได้ การสื่อสารทำได้คล่องเป็นธรรมชาติ

51-58
การสื่อสารทำได้พอใช้แต่ยังมีข้อผิดพลาดพอสมควร เข้าใจภาษาที่ใช้ประจำวันอละสามารถสื่อสารได้ เข้าใจในรายละเอียดส่วนใหญ่ของข้อมูลที่บันทึกไว้และข้อมูลของการออกอากาศ

43-50
เข้าใจภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถจัดการกับสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นได้

30-42
มีความเข้าใจสำนวนที่ใช้ทั่วไปในหัวข้อต่างๆและสื่อสารแบบง่ายๆได้ เช่น ข้อมูลส่วนตัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และการจ้างงาน เป็นต้น

10-29
เข้าใจสำนวนที่ใช้เป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและตอบคำถามง่ายๆได้ พูดคุยตอบโต้ในประโยคพื้นฐานได้

ระบบการให้คะแนน PTE

ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือของการให้คะแนน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
  • Partial Credit
  • Correct หรือ Incorrect

Partial Credit: เป็นการให้คะแนนเฉพาะส่วนที่ตอบถูก และตัดคะแนนในส่วนที่ตอบผิด

Correct หรือ Incorrect: เป็นการให้คะแนนเฉพาะข้อที่ตอบถูกเท่านั้น ข้อที่ตอบผิดจะไม่ได้คะแนนและไม่ถูกตัดคะแนน

การให้คะแนน PTE

การให้คะแนนทำโดย AI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีความแม่นยำ สิ่งที่สำคัญในการได้คะแนน คือ ทักษะหลัก 4 ลักษณะและความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คะแนนทักษะหลัก 4 ทักษะ: ประกอบด้วยทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดและฟัง คะแนนจะอยู่ระหว่าง 10-90 คะแนน

ทักษะความรู้อื่นๆ: เป็นความรู้และความเข้าใจในไวยากรณ์ การสะกดคำ การออกเสียง คำศัพท์ ความคล่องแคล่วในการสื่อสาร และการเขียน คะแนนจะอยู่ระหว่าง 10-90 คะแนน

สำหรับคะแนนรวม overall จะเป็นการรวมคะแนนทักษะความรู้อื่นๆเข้าไปแล้วหารด้วย 6 และรวมกับคะแนนด้านทักษะหลัก จากนั้นหาค่าเฉลี่ยเพื่อได้เป็นคะแนนรวมของการสอบ PTE

การให้คะแนน PTE Speaking & Writing

บรรยายซ้ำ
Scoring
อ่านออกเสียง
Partial credit
พูดประโยคซ้ำ
Partial credit
บรรยายภาพ
Partial credit
Re-tell lecture
Partial credit
ตอบคำถามสั้นๆ
Correct/ Incorrect
เขียนคำ/ประโยค
Partial credit
เขียนเรียงความ
Partial credit

การให้คะแนน PTE Reading

ลักษณะการสอบ
วิธีให้คะแนน
Multiple Choice เลือกคำตอบที่ถูกข้อเดียว
Correct/ Incorrect
Multiple Choice เลือกคำตอบที่ถูกหลายข้อ
Partial credit
เรียงลำดับย่อหน้า
Partial credit
อ่านแล้วเติมคำในช่องว่าง
Partial credit
อ่านแล้วเขียนเติมคำในช่องว่าง
Correct/ Incorrect

การให้คะแนน PTE Listening

ลักษณะการสอบ
วิธีให้คะแนน
การสรุปข้อความที่พูด
Partial credit
Multiple Choice เลือกคำตอบที่ถูกหลายข้อ
Partial credit
เติมคำในช่องว่าง

Partial credit

สรุปสิ่งที่ถูกต้อง
Correct/ Incorrect
เลือกคำที่หายไป
Correct/ Incorrect
สรุปสิ่งที่ผิด
Partial credit
เขียนตามคำบอก
Partial credit เฉพาะคำที่สะกดถูก

ต้องการรายละเอียดการศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มเติม ติดต่อ AECC Global เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ลงทะเบียนติดต่อเราตอนนี้ได้เลย

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons