รูปแบบของการสอบ TOEFL


การสอบ TOEFL เป็นการสอบทักษะ 4 ด้าน คือ Reading Listening Speaking และ Writing

Reading

เป็นการทดสอบทักษะความเข้าใจจากการอ่านข้อความมาตรฐานทางวิชาการ ประกอบด้วย 3-4 บทความ มีคำถามบทความละ 10 ข้อ

ให้เวลาทำข้อสอบ 54-72 นาที

Listening

เป็นการประเมินทักษะด้านการฟัง ใช้เวลาประมาณ 41-57 นาที แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 1. ทดสอบความเข้าใจในระดับพื้นฐาน จะมีบทบรรยาย 3-4 บท ความยาวบทละ 3-5 นาที และมีคำถามบทละ 6 ข้อ
 2. ทดสอบความสามารถในการเข้าใจและสรุปข้อมูลจากบทสนทนา 2-3 บท ความยาวบทละ 3 นาที และมีคำถามบทละ 5 ข้อ

ในขณะฟังสามารถจดบันทึกได้

Speaking

เป็นการประเมินทักษะการพูดว่ามีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพียงใดตามสถานการณ์ที่เกิดในชีวิตจริง ดังนี้ 

 1. การพูดแบบอิสระ พูดจากประสบการณ์จริง หรือ พูดแสดงความคิดเห็น ให้เวลาเตรียมตัวประมาณ 15-30 วินาที และพูดในเวลา 45-60 วินาที
 2. การพูดที่ต้องใช้ทักษะด้านการฟังและการอ่านมาช่วยวิเคราะห์สรุปเพื่อตอบคำถาม ให้เวลาเตรียมตัวประมาณ 15-30 วินาที และพูดในเวลา 45-60 วินาที รวมทั้ง 3 ส่วนให้เวลา 17 นาที
 • ตอบคำถามจากการอ่านประกาศสั้นๆ
 • ตอบคำถามจากการอ่านบทความและฟังบรรยาย
 • สรุปจากที่ได้ฟังบรรยาย

Writing

ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ให้เวลา 50 นาที ดังนี้

 1. Integrated Writing Task เป็นการเขียนข้อความสั้นๆจากการอ่านและการฟัง ให้เวลาสอบ 20 นาที 
 2. Independent Task เป็นการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่ได้รับ พร้อมนำเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมประกอบด้วย ให้เวลาสอบ 30 นาที

สรุปรูปแบบการสอบ TOEFL

ผู้สมัครสอบต้องเข้าใจรูปแบบการสอบทั้ง 4 ลักษณะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด เพื่อจะประสบความสำเร็จในการทำคะแนนสอบได้ดี

 • Reading 

มีบทความ 3-4 บท คำถามจะอยู่ในบทความทั้งหมด

 • Listening

มีฟังการบรรยาย บทสนทนาทั่วไป และการอภิปราย คำถามจะอยู่ในข้อความที่ได้ยิน 

 • Speaking

การพูดหลักจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สมัครเอง รวมถึงการพูดบรรยาย สรุปใจความ แสดงความเห็นจากรายละเอียดที่ได้ฟังและอ่าน

 • Writing

เป็นการเขียนเรียงความในหัวข้อที่ได้รับหรือจากการอ่านการฟัง โดยต้องแสดงความคิดเห็นสนับสนุนการเขียนพร้อมสรุปให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 

 

รูปแบบการสอบ

จำนวนคำถาม (ข้อ)

เวลา (นาที)

TOEFL Reading Section

30-40

54-74

TOEFL Listening Section

28-38

41-57

TOEFL Speaking Section

4

17

TOEFL Writing Section

2

50

 

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons