คะแนนสอบ TOEFL iBT

 • รายงานผลคะแนนสอบประกอบด้วยคะแนนของ Reading Listening Speaking Writing และคะแนนรวม
 • ช่วงคะแนนแต่ละส่วนจะอยู่ระหว่าง 0 – 30
 • คะแนนรวมทุกส่วนจะอยู่ระหว่าง 0 – 120

Section

คะแนน

ระดับความสามารถ

Reading

0 – 30

ต่ำ 0 – 14

ปานกลาง 15 - 21

สูง 22 – 30

Listening

0 – 30

ต่ำ 0 – 14

ปานกลาง 15 - 21

สูง 22 – 30

Speaking

0 – 30

ต่ำ 0 – 9

ค่อนข้างต่ำ 10 - 17

ปานกลาง 18 - 25

สูง 26 – 30

Writing

0 – 30

ต่ำถึงค่อนข้างต่ำ 0 – 16

ปานกลาง 17 - 23

สูง 24 – 30

Total Score

0 - 120

 

TOEFL Results

ตรวจผลสอบได้อย่างไร

คุณจะได้รับแจ้งทาง email ทันทีที่มีการประกาศผลสอบ จากนั้นให้เข้าบัญชีของคุณในระบบ TOEFL และเลือกหัวข้อ View Score เอกสารรับรองผลการสอบของคุณจะส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 11 วันทำการหลังวันสอบ

ผลสอบ TOEFL มีอายุนานเท่าไร

ผลสอบ TOEFL มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

คะแนนสอบ TOEFL เท่าไรจึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

คะแนนรวมเกิน 100 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

คะแนนสอบสูงสุดของการสอบ TOEFL iBT เป็นเท่าไร

คะแนนสูงสุดของ TOEFL iBT เท่ากับ 120 คะแนน

ตรวจผลสอบ TOEFL ได้เมื่อใด

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจผลสอบได้โดยผ่าน TOEFL App หรือ เข้าบัญชี ETS ออนไลน์ ภายใน 6-10 วันหลังจากวันสอบ

ตารางคะแนนสอบ TOEFL เทียบเป็น Percentile

คะแนนรวม

Percentile

120

100

116

99

112

97

108

93

104

88

100

81

96

74

92

67

88

59

84

51

80

44

76

37

72

31

68

25

64

20

60

16

56

13

52

10

48

8

44

6

40

4

36

3

32

2

28

1

24

1

20

0

16

0

12

0

8

0

4

0

0

0

ระยะเวลารอผลสอบ TOEFL นานเท่าไหร่

คุณสามารถตรวจผลสอบทางออนไลน์ได้ภายใน 6 วันนับจากวันสอบ และจะได้รับเอกสารรับรองผลสอบฉบับจริงภายใน 11 วันนับจากวันสอบ

หากต้องการส่งเอกสารรับรองผลสอบให้กับมหาวิทยาลัย หรือ ต้องการเอกสารเพิ่มต้องทำอย่างไร

กรอกความต้องการในระบบออนไลน์ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารฉบับจริงได้สูงสุด 4 ฉบับ จากนั้นเอกสารนี้จะถูกส่งไปยังผู้รับที่คุณแจ้งความต้องการ


เทียบคะแนนระหว่าง TOEFL กับ IELTS

 

TOEFL

IELTS

118-120

9

115-117

8.5

110-114

8

102-109

7.5

94-101

7

79-93

6.5

60-78

6

46-59

5.5

35-45

5

32-34

4.5

0-31

0-4

 


การส่งคะแนน TOEFL ทำได้ 3 วิธี ดังนี้

ผ่านบัญชี ETS

 • เข้าสู่ระบบบัญชี ETS ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ app
 • เลือกหัวข้อ Send Additional Score Report และชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิต/เดบิต e-check หรือ PayPal
 • ผลสอบของคุณจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3-5 วันทำการ

ผ่านทาง Fax

 • กรอกรายละเอียดที่จำเป็นในแบบคำขอ Addition Score Report Request Form (PDF file)
 • ส่งเอกสารที่มี appointment number พร้อมรายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิตเพื่อชำระค่าธรรมเนียมทาง Fax ไปที่ +1-610-290-8972
 • หาต้องการ Fax เอกสารฉบับเดิมซ้ำ ต้องระบุคำว่า DUPLICATE ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในแบบฟอร์ม เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทางไปรษณีย์

 • กรอกรายละเอียดที่จำเป็นในแบบคำขอTOEFL iBT Addition Score Report Request Form (PDF file)
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมไปที่

ETS-TOEFL iBT

P.O. Box 6153

Princeton, NJ 08541-6153

USA.

คุณจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ภายในเวลา 10 วันทำการ

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons