คุณสมบัติการสอบ SAT

ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน แต่มีข้อแนะนำและแนวทางคุณสมบัติที่ควรมีดังนี้

 • อายุ ไม่มีการกำหนดอายุ แต่จากข้อมูลที่ผ่านมาผู้สมัครสอบส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 16-20 ปี
 • จำนวนครั้งของการสอบ จะสอบกี่ครั้งก็ได้ไม่มีจำกัด
 • เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการเตรียมตัวไปเรียนระดับปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกา
 • ใช้ บัตรประชาชน หรือ Passport เป็นเอกสารยืนยันตัวตน

แนวทางปฏิบัติการสอบ SAT

สำหรับผู้พิการ

ผู้สมัครสอบที่เป็นผู้พิการสามารถสมัครสอบได้ จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้ โดยการอนุมัติจาก Services for Students with Disabilities : SSD) ดังนี้

 • การใช้อักษรเบรลล์
 • การเพิ่มเวลา
 • อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ในระหว่างการเขียนเรียงความ
 • ให้เวลาพักเพิ่มระหว่างสอบ

แนวปฏิบัติทั่วไป

 1. เตรียมรูปถ่ายขนาดตามที่กำหนด เพื่อใช้ลงทะเบียน
 2. พิมพ์เอกสารการสมัครพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนไปยื่นที่ศูนย์สอบในวันเข้าสอบ
 3. สิ่งของที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าและห้ามนำเข้าในห้องสอบ

Checklist สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • เอกสารลงทะเบียนสอบ
 • เอกสารยืนยันตัวตน บัตรประชาชน หรือ Passport
 • ดินสอ ยางลบ
 • เครื่องคิดเลข

Checklist สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ
 • Smartwatch มือถือ Fitness Tracker
 • Tablets เครื่องบันทึกเสียง Notebook Laptop Bluetooth devices & Earbuds
 • นาฬิกาและเครื่องจับเวลา
 • ปากกา ดินสอสี Highlighters
 • เข็มทิศ Protractors อุปกรณ์ตัด
 • กระดาษย่น
 • เครื่องคิดเลขที่มีแป้นพิมพ์

ผู้สมัครสอบอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ในกรณีที่นำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่มีความจำเป็นหรือเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าห้องสอบ
Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons