เทคนิคการเตรียมตัวสอบ SAT

ผู้สมัครสอบต้องวางแผนการเตรียมตัวสอบตามที่สถาบันการศึกษากำหนดไว้

การเตรียมสอบ Reading

 • สแกนข้อความ ห้ามอ่านทุกประโยคและอ่านซ้ำ เวลา 65 นาทีอาจจะทำข้อสอบ 5 ข้อไม่ทัน
 • พยายามจับประเด็นสำคัญของข้อความเพื่อช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น
 • ทำข้อสอบข้อที่คิดว่าทำได้ก่อนข้อที่ต้องใช้เวลาคิด
 • ทำแบบฝึกหัดให้ได้มากที่สุด เพราะจะช่วยให้คุณวิเคราะห์เข้าใจคำถามได้รวดเร็ว
 • คุณสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อโดยไม่ต้องกังวลกับคะแนนติดลบ

การเตรียมสอบ Writing

 • สแกนข้อความ จับใจความสำคัญ
 • คะแนนการเขียนส่วนใหญ่จะเน้นไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ โครงสร้างประโยค จึงต้องเน้นความสำคัญ
 • ให้ความสำคัญในส่วนของสำนวน คำพ้องเสียง Clause และ Tense
 • ทำแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้คุ้นเคยกับคำถาม
 • พยายามจับเวลาในการทำแบบฝึกหัด เพื่อจะได้มีเวลาทบทวนคำตอบที่ตอบไปแล้ว

การเตรียมสอบส่วนของคณิตศาสตร์

 • ทบทวนในเรื่องตรีโกณมิติ พีชคณิต เรขาคณิต การใช้เครื่องคิดเลขและไม่ใช้
 • ฝึกสมาธิในการคำนวณโดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข เพื่อจะได้คิดเร็วขึ้น
 • ทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น เพื่อจะได้คุ้นเคยกับคำถามและวิธีคิด จะใช้เวลาทำข้อสอบน้อยลงมีเวลาทบทวนมากขึ้น
Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons