ผลสอบ SAT

การคิดคะแนน SAT คิดอย่างไร

ผู้สมัครสอบจะได้รับผลสอบเป็นคะแนน 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นคะแนนรวม Reading Writing & Math คะแนนส่วนที่ 2 เป็นการเขียนเรียงความ แต่ละส่วนมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน คะแนนต่ำสุด 200 คะแนน จากนั้นคิดจากคะแนนดิบ คือ คะแนนจากข้อที่ตอบถูกในแต่ละส่วนมาแปลงเป็นมาตราส่วน 200-800 คะแนน

Percentile SAT คืออะไร

Percentile เป็นการนำข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากแล้วแบ่งเป็น 100 ส่วนเท่าๆกัน ดังนั้นจึงเป็นการเรียงคะแนน SAT จากน้อยไปหามากและแบ่งเป็น 100 ส่วนนั่นเอง แล้วนำมาคำนวณหาคะแนนตามที่ต้องการทราบ

ยกตัวอย่าง ถ้าคะแนนผู้เข้าสอบ 10 คนเป็นดังนี้ 45 50 62 67 71 72 76 77 80 82 ถ้ามหาวิทยาลัยกำหนดว่าจะรับผู้สมัครที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า percentile ที่ 80 ดังนั้นต้องได้กี่คะแนนจึงจะผ่านเกณฑ์

 • ต้องหาตำแหน่งของ P80 = 80 คูณด้วย จำนวนผู้เข้าสอบ+1 แล้วหารด้วย 100 จะได้ลำดับตำแหน่งที่ 8.8 

= [80 * (10+1)] / 100

 • ลำดับคะแนนที่ 8.8 = คะแนนลำดับที่ 8 บวก คะแนนลำดับที่ 9 ลบลำดับที่ 8 แล้วคูณด้วย 0.8

= 77 + [(80-77) * 0.8] = 79.4

 • สรุปว่า มหาวิทยาลัยจะรับผู้สมัครที่มีคะแนน SAT มากกว่า 79.4 คะแนน

การตรวจสอบผลการสอบ

 1. เข้าบัญชีของคุณที่ College Board site
 2. เลือกรายงานออนไลน์ทั้งการเขียนเรียงความ หรือ Multiple choice
 3. การพิมพ์คะแนนสอบ โดยเลือกปุ่ม Detail, Download Report
 4. สามารถรับคะแนนทางโทรศัพท์ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สถาบันส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้สมัครส่งรายงานคะแนน SAT ผ่านคณะกรรมการวิทยาลัย

คำอธิบายตารางคะแนน

SAT Results

SAT Score -Description

SAT Score Range

Total SAT score

Sum of the two section scores.

400–1600

Section scores

Evidence-Based Writing, Reading and Math.

200–800

Test scores

Writing, Reading and Language, and Math.

10–40

SAT Essay scores (3)

Analysis, Reading, and Writing.

2–8

Cross-test scores (2)

Analysis in History/Social Studies and Analysis in Science.

10–40

Subscores (7)

Reading, Writing and Math

1–15BEST SAT SCORES

READING AND WRITING: 670 – 800

MATH: 690 – 800

COMPETITIVE SAT SCORES

READING AND WRITING: 610 – 660

MATH: 600 – 680

ABOVE AVERAGE SAT SCORES

READING AND WRITING: 540 – 600

MATH: 530 – 590

BELOW AVERAGE SAT SCORES

READING AND WRITING: 530 or lower

MATH: 520 or lesser

Answer Services คืออะไร

ผู้สมัครสอบสามารถขอใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหลังจากสอบเสร็จแล้วจากกรรมการวิทยาลัยได้

เมื่อผู้สมัครยื่นขอตรวจคำตอบ SAT ผู้สมัครสอบจะได้รับ Student Answer Service (SAS) หรือ Question and Answer Service (QAS)

ทั้ง SAS และ QAS เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้สมัครสอบได้รับข้อมูลละเอียดมากขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาทักษะส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตนเองให้ทำคะแนนได้ดีขึ้นในการสอบครั้งต่อไป

ประกอบด้วย

 • สำเนาคำถามและคำตอบของผู้สมัคร
 • การให้คะแนน คำแนะนำ และคำตอบที่ถูกต้อง
 • เจาะลึกความยากและประเภทของคำถามแต่ละข้อ

ประกอบด้วย

 • รายงานผลการสอบที่แสดงคำตอบของผู้สมัครสอบ
 • เจาะลึกความยากและประเภทของคำถามแต่ละข้อ

Hand Score Verification

 • ผู้สมัครสอบสามารถแจ้งความต้องการใช้บริการตรวจคำตอบได้ตั้งแต่ลงทะเบียนสอบหรือหลังสอบเสร็จก็ได้
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้ขอบริการตรวจคำตอบในวันที่ลงทะเบียนสอบต้องดำเนินการดังนี้
 • เข้าบัญชีของคุณที่ the College Board account และกดเลือก Order Now
 • Customer Service at 212-713-7789 (International)

ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการตรวจคำตอบไม่สามารถขอคืนได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่สามารถเข้าสอบได้เท่านั้น

Order Answer Service คืออะไร

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้คะแนนตามที่คิดไว้ เช่น อาจเกิดจากการทำเครื่องหมายไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้คณะกรรมการจะมีตัวเลือกให้ผู้สมัครสอบขอตรวจสอบใหม่ด้วยการใช้มือตรวจ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอได้จากเว็บไซต์

Applicable fees:

Service Fee
Question-and-Answer Service (QAS) $16
Student Answer Service (SAS) $16
Multiple-choice hand score verification $55
Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons