ลักษณะข้อสอบ SAT

 

ลักษณะข้อสอบ

1

EBRW Section - Evidence-based reading and writing

a) Reading b) Writing

2

SAT Mathematics section

EBRW Section

มีข้อสอบ 52 ข้อ แบ่งเป็น 5 ส่วน ใช้เวลา 65 นาที ผู้สมัครสอบต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตอบคำถาม และแต่ละส่วนจะมีความยาวประมาณ 500-700 คำ

ข้อความอาจจะเป็นทั้งย่อหน้า แผนภูมิ ตาราง อินโฟกราฟฟิก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวรรณคดี สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์

คำถามแบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

 • คำถามที่เป็นข้อเท็จจริง
 • คำถามที่เป็นวาทศิลป์เพื่อประเมินน้ำเสียงและการถ่ายทอด
 • คำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสรุป หรือเชื่อมโยงระหว่างแผนภูมิ ข้อความ และอินโฟกราฟฟิก

 

โครงสร้างของ Reading

ข้อความทั้งหมดจะมีคำถาม 10-11 ข้อ พร้อมคำตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

Writing & Language

ในส่วนนี้มีคำถาม 44 ข้อ จาก 4 บทความ โดยให้เวลา 35 นาที เป็นการประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในการวิเคราะห์แก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงประโยค และแก้ไขการตีความผิดในหัวข้อกราฟฟิก

กราฟ แผนภูมิ และอินโฟกราฟฟิก ที่นำเสนอในการเขียนนี้จะมีความเชื่อมโยงกับ

 • วิทยาศาสตร์
 • อาชีพ
 • ประวัติศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์
 • สังคมศาสตร์

คำถามในส่วนนี้จะเป็นคำถามแบบปรนัย การเขียนอาจเป็นภาษาอังกฤษแบบพื้นฐาน ซึ่งต้องแก้ไขเครื่องหมายวรรคตอน ไวยากรณ์ และปรับปรุงโครงสร้างการเขียน

Mathematics

ข้อสอบส่วนนี้จะมี 58 ข้อ 75% จะเป็นปรนัย และ 25% เป็นคำถามที่ต้องวิเคราะห์และต้องหาคำตอบ ใช้เวลา 80 นาที เป็นข้อสอบที่ต้องการประเมินความรู้ของผู้สมัครในแนวคิดทางคณิตศาสตร์และความสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

เนื่องจากนักเรียนต้องแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน การสอบภาคนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ อีกส่วนไม่ได้อนุญาตให้ใช้ รายละเอียดเงื่อนไขตามตารางข้างล่างนี้

เวลารวม

80 นาที

ใช้เครื่องคิดเลข 38 ข้อ

55 นาที

ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข 20 ข้อ

25 นาที

รวมคำถาม

58 ข้อ

ปรนัย 4 ตัวเลือก

45 คำถาม

Grid-in

13 คำถาม

รูปแบบการสอบ Math เน้น 4 หัวข้อต่อไปนี้

 1. พีชคณิต
 2. แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
 3. คณิตศาสตร์ชั้นสูง
 4. หัวข้ออื่นๆทางคณิตศาสตร์

คำถามเกี่ยวกับพีชคณิต (19 คำถาม)

 • วิเคราะห์และแก้สมการเชิงเส้น
 • สร้างสมการเชิงเส้นและอสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเพื่อแก้ปัญหา
 • ทำความเข้าใจและใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสมการเชิงเส้นกับอสมการและกราฟเพื่อแก้ปัญหา

คำถามเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล (17 คำถาม)

 • สร้างและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้อัตราส่วน ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน เปอร์เซ็นต์ หน่วยนับ
 • การแสดงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 • ค้นหาและประยุกต์ความน่าจะเป็น

คำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ชั้นสูง (16 คำถาม)

 • การระบุและสร้างนิพจน์พีชคณิตที่เทียบเท่ากัน
 • สร้าง วิเคราะห์ แก้สมการกำลังสอง และสมการไม่เชิงเส้นอื่นๆ
 • สร้างเส้นกราฟฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง กำลังสอง และฟังก์ชั่นไม่เชิงเส้นอื่นๆ

คำถามเกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆทางคณิตศาสตร์ (6 คำถาม)

 • แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และปริมาณ
 • การใช้คำจำกัดความและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเส้น มุม สามเหลี่ยม และวงกลม
 • สิ่งเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมมุมฉาก วงกลม หน่วยนับ และฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

หัวข้อที่สอบ

 • ข้อเบ็ดเตล็ด นำมาเพื่อใช้ช่วยแก้ปัญหาในหัวข้ออื่นๆ
 1. คุณสมบัติของตัวเลขและการปัดเศษ
 2. จัดลำดับการดำเนินการ สมการตามตัวอักษร และการแปลงหน่วย
 3. นิพจน์ตามตัวอักษร

Concepts learned under miscellaneous topics are applied in solving questions from other topics.


 • Additional Topics

ข้อเพิ่มเติม มี 6 คำถาม ใช้เครื่องคิดเลขได้และไม่ได้อย่างละ 3 ข้อ

 1. Line and Angle
 2. Polygons - Triangle
 3. Other Polygons
 4. Circle
 5. Solid Geometry
 6. Coordinate Geometry
 7. Complex Number
 8. Trigonometry

 • พีชคณิต
 • คำถาม 19 ข้อ (ไม่ใช้เครื่องคิดเลข 8 ข้อ ใช้เครื่องคิดเลข 11 ข้อ)

 1. Linear Equation in one variable
 2. Linear Equation in two variables – Properties and Graphical Interpretation
 3. System of Linear Equations
 4. Linear Inequality – Properties and Graphical Interpretation
 5. Absolute Value Equation and Inequality - Properties and Graphical Interpretation

 • Passport to Advanced Math

คณิตศาสตร์ชั้นสูง 16 คำถาม (ไม่ใช้เครื่องคิดเลข 9 ข้อ ใช้เครื่องคิดเลข 7 ข้อ)

 1. Laws of Indices, Radicals, Rationals, Conjugate Fractions, Long Division
 2. Functions – Properties and Graphical Interpretation
 3. Polynomials – Properties and Graphical Interpretation
 4. Quadratic Function – Properties and Graphical Interpretation
 5. Exponential Function – Properties and Graphical Interpretation
 6. Sequence and Pattern Identification


 • การแก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
 • คำถามที่อยู่ในเรื่องของการคำนวณทั้งหมด

 1.     Set – Venn Diagram
 2.     Problems related to Percent
 3.     Variation, Ratio, Time and Work, Rate and Distance
 4.     Problems related to Fraction
 5.     Permutation and Combination
 6.     Probability
 7.     Statistics
 8.     Population Sampling
 9.     Scatter Plots
 10. Data Analysis – Graph, Chart, Table

 

Image
Copyright © 2022 AECC Global. Useful Links | Glossary | Terms of Use | Privacy Policy

Speak With Our Experts

To get in touch with our expert team, simply leave your details below and we'll call you for a FREE consultation.

Floating Buttons